Med hjälp av tjänsten kan man följa med luftkvaliteten i hela Finland i realtid. . Webbplatsen innehåller också en prognos för spridning av rök från skogsbränder.
Webbplatsens språk: 
http://www.ilmanlaatu.fi/index.php

Visa mera
Här förklaras vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Skriv in ditt ord i sökrutan, eller bläddra bland orden i listan på sidan. På sidan hittar du definitioner, förklaringar och bilder – allt skrivet så enkelt som möjligt. Det används mycket engelska när det talas om klimat, så de orden finns i klimatordlistan – men allt översätts till svenska. Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan.
Webbplatsens språk: 
http://www.klimatordlista.se/

Visa mera
På webbplatsen Klimatguiden finns forskningsinformation om klimatförändringen. Syftet med webbplatsen är att ge samhället och medborgarna stöd i begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. Målet är också att finländska forskningsinstitut, myndigheter och expertorganisationer bättre än tidigare ska kunna ställa sin klimatinformation och -service till samhällets förfogande. Webbplatsen innehåller ett omfattande informationspaket om klimatförändringen och dess konsekvenser samt hur man kan begränsa och anpassa sig till den. På webbplatsen finns också kartor och i grafer som visar den observerade klimatförändringen och modeller av denna inklusive dess konsekvenser. Dessutom innehåller webbplatsen branschspecifikt stöd för kommunernas strategiarbete samt konkreta exempel på begränsnings- och anpassningsåtgärder.
Webbplatsens språk: 
https://ilmasto-opas.fi/sv/

Visa mera
På sidorna berättas det om begränsning av och anpassning till klimatförändringen, klimatförändringens effekter, utsläppen av växthusgaser, luftvård och skyddet av ozonskiktet i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Klimat_och_luft

Visa mera
Presentation som beskriver utgångspunkter i Finlands klimatpolitik, stävjande av klimatförändringen inom olika sektorer och klimatförändringens effekter och anpassningen till dem.
Webbplatsens språk: 
https://ilmasto-opas.fi/ilocms-portlet/article/8a54c390-fed4-42da-a2c2-4bab74993ebd/r/3690b837-116b-...

Visa mera
På miljöministeriet sidor om klimatet och luften finns information om klimatförändringen och om åtgärder för att begränsa den och anpassa sig till den. På sidorna finns också information om luftvård och skydd av ozonskiktet.
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Klimatet_och_luften

Visa mera
Ilmastovanhemmat/Klimatföräldrarna är en medborgarrörelse för föräldrar och andra som står barnen nära och som oroar sig över klimatförändringen. Klimatföräldrarna kräver att beslutsfattarna ger frågan om att begränsa klimatkatastrofen högsta politiska prioritet. På sidorna finns information om klimatförändringen och om Klimatföräldrarnas verksamhet.
Webbplatsens språk: 
http://ilmastovanhemmat.fi/radda-klimatet-for-vara-barn/

Visa mera
Kommunförbundet webbsidor om klimatförändring är avsedda för alla kommunanställda som behöver klimatrelaterad information i sitt arbete. Webbsidorna ger information om olika sätt att motverka eller bereda sig inför klimatförändringen och om projekt och evenemang som är viktiga för kommunerna.
Webbplatsens språk: 
https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/samhalle-och-miljo/miljo/klimatforandring/klimatnat...

Visa mera
På svenska WWF:s sidor kan du läsa om vad som menas med klimatförändringar, vad som måste göras för att lösa klimatutmaningen och hur WWF arbetar med den stora klimatfrågan.
Webbplatsens språk: 
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/1164070-klimat-startsida

Visa mera
Sivustolla on erilaisia työkaluja ja oppimateriaaleja, jotka auttavat ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä tietoa siitä, mitä ilmastonmuutoksen estämiseksi voidaan tehdä.
Webbplatsens språk: 
https://www.climateinteractive.org

Visa mera
Ilmastovanhemmat on kansanliike, joka vaatii päättäjiä tekemään ilmastomuutoksen hillitsemisestä politiikan ykkösasian. Tavoitteena on saada Suomen ilmastopolitiikka vastaamaan uusinta tutkimustietoa. Sivuilla on tietoa ilmastonmuutoksesta ja Ilmastovanhempien toiminnasta ja tapahtumista.
Webbplatsens språk: 
http://ilmastovanhemmat.fi/etusivu/

Visa mera
Muovijätteet tuottavat kasvihuonekaasuja. Artikkelissa kuvataan, miten kasvihuonekaasut syntyvät muovista, miten paljon ja miten pitkään niitä syntyy ja mitkä niiden vaikutukset ympäristöön, ilmaan ja ilmakehään ovat..
Webbplatsens språk: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200574

Visa mera
Sitran selvityksessä ehdotetaan tavoitteita ja vaihtoehtoja vähähiilisemmille elämäntavoille, joiden ilmastovaikutukset ovat mitattavissa.
Webbplatsens språk: 
https://www.sitra.fi/julkaisut/1o5-asteen-elamantavat/

Visa mera
WWF:n julkaisema palvelu, jonka avulla voi katsoa, miten ilmastonmuutos muuttaa ja on jo muuttanut elinympäristöjä Suomessa. Palvelussa voi tarkastella muutoksia eteläsuomalaisessa metsässä, Itämeressä ja Lapin tunturissa. Tiedot perustuvat WWF:n taustaselvitykseen Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen luontoon, joka on luettavissa sivustolla.
Webbplatsens språk: 
https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/

Visa mera
Raportissa kuvataan kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan tarkoitetun Alueellinen Laskenta (ALas) -mallin laskentaperiaatteet sekä luodaan katsaus Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöihin vuosina 2005–2018.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/316216

Visa mera
Palvelussa on nähtävillä typpidioksidin (NO2) pitoisuuskarttoja eri kaupungeista Suomessa. Kartoissa esiintyvä typpidioksidi on ilmansaaste, joka syntyy ensisijaisesti palamisprosessien sivutuotteena liikenteessä, energiantuotannossa ja teollisuusprosesseissa.
Webbplatsens språk: 
https://sampo.fmi.fi/airpollution/no2/fi/

Visa mera
Ilmatieteen laitoksen julkaisemassa raportissa esitetään tämänhetkisen tietämyksen mukaiset arviot ilmastonmuutoksesta Suomessa sekä siitä, millaisia vaikutuksia muutoksella on metsiin ja metsätaloudelle.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/319348

Visa mera
Opas antaa näkökulmia luotettavan ilmastotiedon tunnistamiseen ja ilmastouutisoinnin tarkasteluun sekä kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan. Opas sopii mediakasvatuksen oppimateriaaliksi yläkouluun ja toiselle asteelle.
Webbplatsens språk: 
https://www.uutismediakasvatus.fi/materiaalit/pallo-hallussa-ilmastonmuutos-haastaa-myos-median/

Visa mera
Ilmansaasteiden torjunnan suunnittelu sekä ilmastonsuojeluun kuuluvat sopimukset, suojelun keinot ja ohjaus.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/ilmansaasteet-ja-ilmansuojelu

Visa mera
Tutkimuksessa on kartoitettu kansalaisten, suuryritysten johtajien ja poliittisten päättäjien ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.uwasa.fi/sites/default/files/2020-11/Ilmassa_ristivetoa%20loppuraportti_30_11_2020.pdf

Visa mera
Täällä on tietoa Suomen ja Euroopan ilmastopolitiikasta sekä ilmastonmuutosta koskevista kansainvälisistä neuvotteluista. Sivuilla kerrotaan tavoitteista, joilla ympäristöministeriö edistää esimerkiksi kiertotaloutta ja vähähiilistä rakentamista.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/ilmasto

Visa mera
Pelin aiheena on ilmastonmuutos ja siinä seikkaillaan oikeassa kaupunkiympäristössä Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. Peli soveltuu koulujen oppimateriaaliksi. Peli toimii mobiililaitteilla ja suositusikäraja on 12 vuotta.
Webbplatsens språk: 
https://my2050.fi/pelaa

Visa mera
Ajantasaiset ilmanlaadun seurannan tulokset kaikilta Suomen mittausasemilta 46 kaupungin tai kunnan alueelta. Palvelun kautta löytyy myös lisätietoa ilmanlaadun mittaamisesta ja ilmansaasteista.
Webbplatsens språk: 
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

Visa mera
Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Sivustolla julkaistaan ilmastopaneelin tiedotteita ja blogeja. Sinne on myös koottu materiaalia ja raportteja aiheesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.ilmastopaneeli.fi/

Visa mera
Kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkö toteuttaa ja raportoi YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesta kansallisesta kasvihuonekaasuinventaariosta. Sivustossa kerrotaan, miten inventaariolaskenta suoritetaan ja julkaistut raportit ovat siellä luettavissa.
Webbplatsens språk: 
https://www.stat.fi/tup/khkinv/index.html

Visa mera
Opas ilmastokasvatuksen toteutukseen varhaiskasvatuksessa, tietoa ilmastonmuutoksesta ilmiönä sekä materiaalia ilmastokasvatukseen
Webbplatsens språk: 
https://vakanilmasto-opas.fi/

Visa mera
Mitä kielteisiä vaikutuksia teknologian käytöllä on ympäristölle ja miten teknologiaa voidaan valjastaa ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja miten näitä teemoja tulisi käsitellä nuorten kanssa? Jarno Alastalon ja Marcus Lundqvistin tuottamassa julkaisussa tarkastellaan teknologian ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta sekä annetaan vinkkejä nuorisotyöhön.
Webbplatsens språk: 
https://verke.shorthandstories.com/ilmastonmuutos/

Visa mera
Maailman luonnonsäätiön ilmastosivuilla analysoidaan ilmastonmuutosta ja etsitään keinoja sen estämiseksi.
Webbplatsens språk: 
https://explore.panda.org/climate

Visa mera
Riippumaton kansainvälinen organisaatio pyrkii sitouttamaan yritysmaailman ja poliittisia päättäjiä ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Sivuilla kerrotaan järjestön missiosta ja toimintatavoista. Teemaosioissa on mm. graafeja ilmaston muuttumisesta ja tiukkaa asiaa muutoksen vaikutuksista sekä esimerkkejä yritysten ja valtioiden toiminnasta kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.
Webbplatsens språk: 
https://www.theclimategroup.org/

Visa mera

Sidor