Genetik

Fler länkar från menyn Ämnen
Maa- ja metsätalousministeriön sivulla on kansallinen ja EU-lainsäädäntö.
Webbplatsens språk: 
http://mmm.fi/elaimet-kasvit/lainsaadanto-ja-suojapaatokset/bio-ja-geenitekniikka

Visa mera
Molekyylibiologian ja geenitekniikan runsas verkkoresurssi tarjoaa tietopankkeja (mm. GenBank ja Molecular Database), genomeja ja geenikarttoja, linkkejä DNA-tietopankkeihin sekä Coffee Break -osion, josta löytyy lyhyitä raportteja uusista biologian alan tutkimustuloksista ja löydöksistä. Sivusto on erittäin laaja, joten kannattaa aluksi tutkia sivukartta.
Webbplatsens språk: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Visa mera
Lehdessä käsitellään geeniteknologiaan, kloonaukseen, eutanasiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
Webbplatsens språk: 
http://bioethics.net

Visa mera
Finlexin ajantasainen lainsäädäntö geenitekniikasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950377?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=suomen%20...

Visa mera
Tietoa geneettisten sairausten testauksesta ja satojen geenilaboratorioiden ja -klinikoiden hakemisto.
Webbplatsens språk: 
http://www.genetests.org

Visa mera
Biotekniikan neuvottelukunta on kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata geenitekniikan kehitystä ja käytön turvallisuutta. Neuvottelukunta osallistuu geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen valmisteluun. Kotisivuilla johdatus bio- ja geenitekniikkaan, näitä koskevaan lainsäädäntöön. Geenitekniikan turvallisuus, riskit ja etiikka, kotimaiset ja kansainväliset alan linkit.
Webbplatsens språk: 
http://www.btnk.fi

Visa mera
Yleistajuista tietoa geeneistä ja perinnöllisistä taudeista. Sanasto. Paljon viitteitä.
Webbplatsens språk: 
http://ghr.nlm.nih.gov

Visa mera
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Webbplatsens språk: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Visa mera
Webbplatsen innehåller information om genetik och genteknik. Bland annat fakta om genmodifierade växter, djur och mikroorganismer, genetiska sjukdomar, genterapi, mutationer, kloning och lagstiftning (i EU och Sverige). Webbplatsen innehåller dessutom en ordlista med ord som används inom områdena genetik, genteknik och molekylärbiologi.
Webbplatsens språk: 
http://genteknik.nu/

Visa mera
Populärvetenskapliga artiklar som handlar om genetik på tidskriften Forskning & framstegs webbplats.
http://fof.se/amne/genetik

Visa mera
Finlands gentekniklag.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950377

Visa mera
Sveriges utbildningsradios (UR:s) tv-program om genetik och genteknik. Programmen är fritt tillgängliga på nätet. Det finns program för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Programmen kan filtreras enligt utbildningsnivå.
Webbplatsens språk: 
https://urplay.se/sok?product_type=program&ur_subject_tree=biologi%2Fgenetik%20och%20genteknik

Visa mera