Webbsidan beskriver grundfakta och centrala länkar till information kring alterneringsledighet och studieledighet.
Webbplatsens språk: 
http://www.mol.fi/mol/se/00_arbetssokande/05_alterneringsledighet_deltidsarbete/index.jsp

Visa mera
På FPA:s sida om studiestöd presenteras aktuell information om studiestöd. Blanketter för ansökning av studiestöd ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/net/151001100937IL?OpenDocument

Visa mera
Utbildning.se är Sveriges största utbildnings-portal. Sökfacilitet för inriktning, plats eller företag utbildning.
Webbplatsens språk: 
http://www.foretagsutbildningar.se

Visa mera
eTwinning är ett program för IT-understött, parvis samarbete mellan skolor i Europa. Under portalen finns t.ex. pedagogiska modeller och ideer, stöd för lärarna och i fortsättningen också nätbaserade pedagogiska verktyg samt en databas där skolorna kan hitta samarbetspartner.
Webbplatsens språk: 
http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Visa mera
Edu.fi är en pedagogikportal som riktar sig primärt till lärare. På sidorna finns nyheter, aktualiteter, rapporter, artiklar och länkar till aktuella projekt. Innehållet bidrar till nya idéer, tips och mycket annat som stöd för undervisningen på olika utbildningsstadier, i många läroämnen och temaområden. Det finns också sidor för läromedel.
Webbplatsens språk: 
http://www.edu.fi/startsidan

Visa mera
En förteckning över dagisar, förskolar, eftisar, grundskolor, gymnasier, yrkesutbildningar och musikläroanstalter på svenska i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://www.svenskskola.fi/index.php

Visa mera
Finlands Svenska Lärarförbund är en organisation för svenskspråkiga lärare och rektorer i alla slags skolor och högskolor. Förbundet är underställt AKAVA. PÅ sidorna finns grundfakta om verksamheten, kontaktinformation, facktidskriften Läraren i sin helhet, med arkiv, samt nyhetsspalt. Länkar till andra motsvarande förbund och till medlemsförbunden.
Webbplatsens språk: 
http://www.fsl.fi

Visa mera
Förbundet Hem och Skola i Finland rf:s officiella webbplats. Om förbundets publikationer samt verksamhet: klassombud t.ex., men även tips och råd inför utvecklingssamtal mm. Utförliga kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.hemochskola.fi/hem

Visa mera
Studieinfo är en ubildningsportal, som förenar information on studier och kurser vid olika läroinrättningar. Den svenska versionen av portalen tar fasta på svensk utbildning. Fakta om nätstudier, studieekonomi och boende, studier utomlands och söktjänst över läroanstalter. Artiklar, nyheter, notiser och länkar ingår också.
Webbplatsens språk: 
https://studieinfo.fi/wp/sv/

Visa mera
Utbidningsstyrelsen ger information till unga som vill studera eller arbeta utomlands. Sidan informerar om vilka möjligheter som finns, och var man kan söka vidare information.
Webbplatsens språk: 
http://www.maailmalle.net/startsidan

Visa mera
Sitran hanke kehittää työkaluja muutoksen kohtaamiseen työmarkkinoilla sekä työelämässä. Sivustossa tunnistetaan uusia ilmiöitä sekä esitellään niihin sopeutumista.
Webbplatsens språk: 
https://www.sitra.fi/aiheet/tyoelaman-taitekohdat/

Visa mera
På webbplatsen presenteras yrken inom olika branscher och förändringar i arbetsbilden genom tiderna. Exempel på yrken som presenteras är åldringsvårdare, bilmekaniker och pianostämmare.
Webbplatsens språk: 
https://100ammattiosaajaa.fi/sv

Visa mera
Kasvatus-lehden verkkosivuilla on kuvaukset lehdessä julkaistuista artikkeleista vuodesta 1999 lähtien.
Webbplatsens språk: 
https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus

Visa mera
Reggio Emilia -pedagogiikasta ja sen soveltamisesta Suomessa kertovat sivut. Sivuilla on artikkeleita, kirjallisuusluettelo, -arvosteluja, keskustelupalsta ja linkkejä ulkomaisille aihetta käsitteleville sivuille.
Webbplatsens språk: 
https://reggioemiliafinland.wordpress.com/

Visa mera
Työterveyslaitoksen tuottama palvelu kokoaa työelämätietoa eri lähteistä avoimesti kaikkien käyttöön. Tietoa on tarjolla esimerkiksi ammattitaudeista, työtapaturmista, työhyvinvoinnista sekä työ- ja toimintakyvystä.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/

Visa mera
Me-säätiö toimii eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Säätiöllä on Me-taoja ja kouluja. Työkaluja ja tietoa syrjäytymisestä ja sen dynamiikasta löytyy osasta data.
Webbplatsens språk: 
https://www.mesaatio.fi/

Visa mera
Kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassa tutkitaan, mitä valehtelu on, millaiset ovat lasten käsitykset moraalista ja valehtelusta sekä mitkä ovat valehtelun syyt lapsilla.
Webbplatsens språk: 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18172/sutorma.pdf?sequence=1

Visa mera
Tietoa rahaston myöntämistä etuuksista, aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkintostipendeistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Visa mera
Opetushallituksen verkkosivut tarjoavat tietoa koulutuksen kehittämisestä, kansainvälistymisestä, opiskelija-, harjoittelija- ja virkailijavaihdosta, apurahoista sekä EU:n kulttuuri-, koulutus- ja nuoriso-ohjelmista.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys

Visa mera
Sivustolla on informaatiota ruotsinkielisistä oppilaitoksista ja opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Myös oppilaitoksiin hakemisesta ja opintotuesta kerrotaan.
Webbplatsens språk: 
https://www.studentum.fi/koulutushaku/svensksprakiga-utbildningar

Visa mera
Opetushallituksen kokoama materiaali opetustyöhön ja oppimisen kehittämiseen. Palvelussa esitellään oppimateriaalia ja sieltä löytyy myös virtuaalioppimateriaalia opetuskäyttöön.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/opettajille

Visa mera
Tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta.
Webbplatsens språk: 
https://vipunen.fi/fi-fi

Visa mera
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Työpoliittisessa aikakauskirjassa julkaistaan artikkeleita, katsauksia ja tilastoja työpoliittisen tutkimuksen alalta. Vanhemmat numerot löytyvät arkistosta.
Webbplatsens språk: 
https://tem.fi/tyopoliittinen-aikakauskirja

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa työelämätietoa. Työsuojelu työpaikoilla, sen valvonta, työterveyshuolto, työhyvinvointi, tasa-arvo työelämässä ovat keskeisiä aiheita, samoin työn ja elämän yhteensovittaminen nuorena, perheille sekä ikääntyneillä.
Webbplatsens språk: 
https://stm.fi/tyoelama

Visa mera
Työ- ja elinkeinoministeriön kokonaisuus työelämän ohjauksesta, sen kehittämisestä sekä työllisyydestä. Sivuilta löytyvät ministeriön työllisyyskatsaukset sekä tietoa työttömyystuista ja -korvauksista.
Webbplatsens språk: 
https://tem.fi/tyoelama

Visa mera
Opetushallitus antaa kokonaiskuvan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkintojen koostumuksesta sekä perusteista. Sivulta löytyvät eri asteisten koulutusten osiot sekä tietoa erikoisoppijoiden koulutuksesta. Myös tutkintoja ja niiden korvaavuutta sekä kääntäjätutkintoja käsitellään sivuilla.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot

Visa mera
Työturvallisuuskeskuksen palvelu, jonka avulla voit arvioida omaa työtilannettasi ja työkuormitustasi. Arvioinnin voi tehdä itsenäisesti tai yhdessä työnantajan edustajan kanssa.
Webbplatsens språk: 
https://kuormitusvaaka.ttk.fi/

Visa mera
STTK:n julkaisema työnhakuun opastava sivusto neuvoo työhakemuksen tekemisessä, työhaastatteluun valmistautumisessa ja kesätyön hakemisessa. Sieltä löytyy myös tietoa työsuhteesta ja työntekijän turvasta. Materiaalit-osasta löytyy testejä, videoita ja asiakirjamalleja: ansioluettelo, irtisanoutumislomake, työsopimusmalli, työtodistusmalli.
Webbplatsens språk: 
https://tyoelamaan.fi/

Visa mera
Ungdomsliv.fi ger information som hjälper unga att växa och bli självständiga om förhållanden och kärlek, hälsa och välmående, egen ekonomi, flytt till ett eget hem, skola och utbildning, arbete och företagsamhet, webben och media, rusmedel och beroende, trafikens spelregler, miljö och konsumtion och medborgarskap. Man kan också skicka frågor till tjänsten.
Webbplatsens språk: 
https://www.ungdomsliv.fi/

Visa mera

Sidor