104 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Webbsidan beskriver grundfakta och centrala länkar till information kring alterneringsledighet och studieledighet.
Sivuston kieli: 
http://www.mol.fi/mol/se/00_arbetssokande/05_alterneringsledighet_deltidsarbete/index.jsp

Näytä enemmän
På FPA:s sida om studiestöd presenteras aktuell information om studiestöd. Blanketter för ansökning av studiestöd ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/net/151001100937IL?OpenDocument

Näytä enemmän
Utbildning.se är Sveriges största utbildnings-portal. Sökfacilitet för inriktning, plats eller företag utbildning.
Sivuston kieli: 
http://www.foretagsutbildningar.se

Näytä enemmän
eTwinning är ett program för IT-understött, parvis samarbete mellan skolor i Europa. Under portalen finns t.ex. pedagogiska modeller och ideer, stöd för lärarna och i fortsättningen också nätbaserade pedagogiska verktyg samt en databas där skolorna kan hitta samarbetspartner.
Sivuston kieli: 
http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Näytä enemmän
Edu.fi är en pedagogikportal som riktar sig primärt till lärare. På sidorna finns nyheter, aktualiteter, rapporter, artiklar och länkar till aktuella projekt. Innehållet bidrar till nya idéer, tips och mycket annat som stöd för undervisningen på olika utbildningsstadier, i många läroämnen och temaområden. Det finns också sidor för läromedel.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/startsidan

Näytä enemmän
En förteckning över dagisar, förskolar, eftisar, grundskolor, gymnasier, yrkesutbildningar och musikläroanstalter på svenska i Finland.
Sivuston kieli: 
http://www.svenskskola.fi/index.php

Näytä enemmän
Finlands Svenska Lärarförbund är en organisation för svenskspråkiga lärare och rektorer i alla slags skolor och högskolor. Förbundet är underställt AKAVA. PÅ sidorna finns grundfakta om verksamheten, kontaktinformation, facktidskriften Läraren i sin helhet, med arkiv, samt nyhetsspalt. Länkar till andra motsvarande förbund och till medlemsförbunden.
Sivuston kieli: 
http://www.fsl.fi

Näytä enemmän
Förbundet Hem och Skola i Finland rf:s officiella webbplats. Om förbundets publikationer samt verksamhet: klassombud t.ex., men även tips och råd inför utvecklingssamtal mm. Utförliga kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.hemochskola.fi/hem

Näytä enemmän
Studieinfo är en ubildningsportal, som förenar information on studier och kurser vid olika läroinrättningar. Den svenska versionen av portalen tar fasta på svensk utbildning. Fakta om nätstudier, studieekonomi och boende, studier utomlands och söktjänst över läroanstalter. Artiklar, nyheter, notiser och länkar ingår också.
Sivuston kieli: 
https://studieinfo.fi/wp/sv/

Näytä enemmän
Utbidningsstyrelsen ger information till unga som vill studera eller arbeta utomlands. Sidan informerar om vilka möjligheter som finns, och var man kan söka vidare information.
Sivuston kieli: 
http://www.maailmalle.net/startsidan

Näytä enemmän
Sitran hanke kehittää työkaluja muutoksen kohtaamiseen työmarkkinoilla sekä työelämässä. Sivustossa tunnistetaan uusia ilmiöitä sekä esitellään niihin sopeutumista.
Sivuston kieli: 
https://www.sitra.fi/aiheet/tyoelaman-taitekohdat/

Näytä enemmän
På webbplatsen presenteras yrken inom olika branscher och förändringar i arbetsbilden genom tiderna. Exempel på yrken som presenteras är åldringsvårdare, bilmekaniker och pianostämmare.
Sivuston kieli: 
https://100ammattiosaajaa.fi/sv

Näytä enemmän
Kasvatus-lehden verkkosivuilla on kuvaukset lehdessä julkaistuista artikkeleista vuodesta 1999 lähtien.
Sivuston kieli: 
https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus

Näytä enemmän
Reggio Emilia -pedagogiikasta ja sen soveltamisesta Suomessa kertovat sivut. Sivuilla on artikkeleita, kirjallisuusluettelo, -arvosteluja, keskustelupalsta ja linkkejä ulkomaisille aihetta käsitteleville sivuille.
Sivuston kieli: 
https://reggioemiliafinland.wordpress.com/

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen tuottama palvelu kokoaa työelämätietoa eri lähteistä avoimesti kaikkien käyttöön. Tietoa on tarjolla esimerkiksi ammattitaudeista, työtapaturmista, työhyvinvoinnista sekä työ- ja toimintakyvystä.
Sivuston kieli: 
https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/

Näytä enemmän
Me-säätiö toimii eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Säätiöllä on Me-taoja ja kouluja. Työkaluja ja tietoa syrjäytymisestä ja sen dynamiikasta löytyy osasta data.
Sivuston kieli: 
https://www.mesaatio.fi/

Näytä enemmän
Kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassa tutkitaan, mitä valehtelu on, millaiset ovat lasten käsitykset moraalista ja valehtelusta sekä mitkä ovat valehtelun syyt lapsilla.
Sivuston kieli: 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18172/sutorma.pdf?sequence=1

Näytä enemmän
Tietoa rahaston myöntämistä etuuksista, aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkintostipendeistä.
Sivuston kieli: 
https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Näytä enemmän
Opetushallituksen verkkosivut tarjoavat tietoa koulutuksen kehittämisestä, kansainvälistymisestä, opiskelija-, harjoittelija- ja virkailijavaihdosta, apurahoista sekä EU:n kulttuuri-, koulutus- ja nuoriso-ohjelmista.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys

Näytä enemmän
Sivustolla on informaatiota ruotsinkielisistä oppilaitoksista ja opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Myös oppilaitoksiin hakemisesta ja opintotuesta kerrotaan.
Sivuston kieli: 
https://www.studentum.fi/koulutushaku/svensksprakiga-utbildningar

Näytä enemmän
Opetushallituksen kokoama materiaali opetustyöhön ja oppimisen kehittämiseen. Palvelussa esitellään oppimateriaalia ja sieltä löytyy myös virtuaalioppimateriaalia opetuskäyttöön.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/opettajille

Näytä enemmän
Tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta.
Sivuston kieli: 
https://vipunen.fi/fi-fi

Näytä enemmän
Lista över utbildningar på svenska i Finland.
Sivuston kieli: 
https://www.studentum.fi/koulutushaku/svensksprakiga-utbildningar

Näytä enemmän
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Työpoliittisessa aikakauskirjassa julkaistaan artikkeleita, katsauksia ja tilastoja työpoliittisen tutkimuksen alalta. Vanhemmat numerot löytyvät arkistosta.
Sivuston kieli: 
https://tem.fi/tyopoliittinen-aikakauskirja

Näytä enemmän
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa työelämätietoa. Työsuojelu työpaikoilla, sen valvonta, työterveyshuolto, työhyvinvointi, tasa-arvo työelämässä ovat keskeisiä aiheita, samoin työn ja elämän yhteensovittaminen nuorena, perheille sekä ikääntyneillä.
https://stm.fi/tyoelama

Näytä enemmän
Työ- ja elinkeinoministeriön kokonaisuus työelämän ohjauksesta, sen kehittämisestä sekä työllisyydestä. Sivuilta löytyvät ministeriön työllisyyskatsaukset sekä tietoa työttömyystuista ja -korvauksista.
Sivuston kieli: 
https://tem.fi/tyoelama

Näytä enemmän
Opetushallitus antaa kokonaiskuvan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkintojen koostumuksesta sekä perusteista. Sivulta löytyvät eri asteisten koulutusten osiot sekä tietoa erikoisoppijoiden koulutuksesta. Myös tutkintoja ja niiden korvaavuutta sekä kääntäjätutkintoja käsitellään sivuilla.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot

Näytä enemmän
Työturvallisuuskeskuksen palvelu, jonka avulla voit arvioida omaa työtilannettasi ja työkuormitustasi. Arvioinnin voi tehdä itsenäisesti tai yhdessä työnantajan edustajan kanssa.
Sivuston kieli: 
https://kuormitusvaaka.ttk.fi/

Näytä enemmän
STTK:n julkaisema työnhakuun opastava sivusto neuvoo työhakemuksen tekemisessä, työhaastatteluun valmistautumisessa ja kesätyön hakemisessa. Sieltä löytyy myös tietoa työsuhteesta ja työntekijän turvasta. Materiaalit-osasta löytyy testejä, videoita ja asiakirjamalleja: ansioluettelo, irtisanoutumislomake, työsopimusmalli, työtodistusmalli.
Sivuston kieli: 
https://tyoelamaan.fi/

Näytä enemmän
Ungdomsliv.fi ger information som hjälper unga att växa och bli självständiga om förhållanden och kärlek, hälsa och välmående, egen ekonomi, flytt till ett eget hem, skola och utbildning, arbete och företagsamhet, webben och media, rusmedel och beroende, trafikens spelregler, miljö och konsumtion och medborgarskap. Man kan också skicka frågor till tjänsten.
Sivuston kieli: 
https://www.ungdomsliv.fi/

Näytä enemmän

Sivut