Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. Tietoa markkinaoikeuden kokoonpanosta, toimivallasta ja toiminnasta. Lyhennelmiä päätöksistä, päätökset kokonaisina aloittain. Lyhennelmiä markkinatuomioistuimen päätöksistä, valikoima kilpailuneuvoston päätöksiä.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Visa mera
Högsta domstolens webbplats innehåller information om HD:s uppgifter, verksamhet, organisation och medlemmar. Information om prejudikatförfarandet samt förteckning över de senaste prejudikaten (i sammandrag på svenska). Besvärstillståndssystemet och rättegång i högsta domstolen presenteras. Länkar till webbplatser inom närliggande områden.
Webbplatsens språk: 
http://korkeinoikeus.fi/sv/index.html

Visa mera
Tietoa kantelumenettelystä ja kantelulomake, toimintasäädökset, vuosikertomukset ja muut kertomukset, päätökset, puheet, suositusluonnokset, lehdistötiedotteet ansioluettelo. Lisäksi tietoa kansallisista oikeusasiamiehistä ja vastaavista EU-elimistä.
Webbplatsens språk: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_fi.htm

Visa mera
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen asteen tuomioistuimen esittely, toimintasäädökset, julkaisut, tilastot, istuntokalenteri, lehdistötiedotteet ja viralliset tiedotteet.
Webbplatsens språk: 
http://curia.europa.eu/

Visa mera
Hovioikeuksien tehtävät, yhteystiedot sekä käytännön ohjeita.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/4322.htm

Visa mera
Suomen asianajajaliitto tarjoaa tietoa asianajajan työstä ja tutkinnoista, työstä asianajokustannuksista, asianajajahaun sekä alan tietopankin.
Webbplatsens språk: 
http://www.asianajajaliitto.fi

Visa mera
Tuomioistuinsanasto, jossa vastineiden lisäksi annetaan myös määritelmät yli 200 keskeisimmälle tuomioistuinten toimintaan liittyvälle käsitteelle. Sanaston kielinä ovat suomen ja ruotsin ohella englanti, saksa ja ranska; myös määritelmät ja selitteet on käännetty kaikille sanaston kielille.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/data/muut/saadkaan/tuomio.pdf

Visa mera
Tietoa Suomen syyttäjälaitoksesta ja valtakunnansyyttäjästä ja -virastosta, ratkaistuja syyteharkinta-, muutosharkinta- ja kanteluasioita, lausuntoja sekä tiedotteet.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/vksv

Visa mera
Tietoa valtion varoin kustannetusta oikeusavusta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saameksi, venäjäksi ja arabiaksi.
https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeusapu.html

Visa mera
Tehtävät, ratkaisukäytäntö, hallinto-oikeuksien palvelusivuja, tietoa valittamisesta, asian käsittely.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/4319.htm

Visa mera
Tietoa kansainvälisen oikeusavun eri muodoista, niihin liittyvää lainsäädäntöä ja sopimuksia, sekä yhteystietoja ja ohjeita. Sivusto on varsinaisesti tehty viranomaisille, jotka työssään toimivat kansainvälisten oikeusapuasioiden kanssa, mutta yleisluontoisena johdantona sopii myös tavalliselle ihmiselle.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/kansainvalisetjaeu-asiat/kansainvalinen...

Visa mera
På sidorna presenteras Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten. Presenation av institutionen, statistik, publikationer, veckokalender, pressmeddelanden, utdrag ur årsrapporter och vanligt förekommande frågor. Förteckning över de mål som domstolen och förstainstansrätten har behandlat sedan 1953. Senaste rättspraxis är sökbar i en databas.
Webbplatsens språk: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Visa mera
Korkeimman oikeuden uusimmat ennakkoratkaisut, tehtävät, jäsenet, tiedotteet ja tilastoja. Tietoa toiminnasta, valituslupajärjestelmästä ja oikeudenkäynnistä sekä alan linkkejä.
http://www.kko.fi

Visa mera
Sosiaaliturva-asioiden erityistuomioistuinen sivulla esitellään tuomioistuimen toiminta, annetaan tietoa muutoksenhakijalle sekä julkaistaan uusimmat julkaistut oikeustapaukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

Visa mera
Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät, organisaatio ja oikeuden presidentin puheet. Tietopalvelu-osiossa ovat korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisut vuodesta 1997 alkaen eri aiheryhmiin jaoteltuina.
Webbplatsens språk: 
http://www.kho.fi

Visa mera
Sivuilla esitellään Oikeusministeriön yhteydessä itsenäisenä viranomaisena toimivan konkurssiasiamiehen tehtäviä ja hänen toimistonsa organisaatiota. Sivuilta löytyvät lisäksi viraston antamat suositukset konkurssien yhteydessä noudatettavista menettelyistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.konkurssiasiamies.fi

Visa mera
Den europeiska ombudsmannen behandlar klagomål om administrativa missförhållanden i förvaltningen av Europeiska gemenskapens institutioner och organ. På webbplatsen finns allmän information om den europeiska ombudsmannen, vem som kan framföra klagomål och hur man går tillväga. Klagomålsformulär är tillgängligt på webbsidan. Vidare ingår års- och övriga rapporter, innehållsförteckning över beslut och rekommendationer, tal, pressmeddanlenden och kontaktnät. Länkar till nationella ombudsmän och liknande organ i EU ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/sv/default.htm

Visa mera
Oikeuslaitoksen sivulla tietoa tuomioistuimista, niiden toiminnasta ja rakenteesta. Kuntaluettelosivun avulla voi etsiä oikeuslaitosyksikköä kunnan nimen avulla.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/4315.htm

Visa mera
Tietoa syyttäjälaitoksen tehtävistä, käytännön ohjeita ja syyttäjänvirastojen yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/4314.htm

Visa mera
Artikel om korrekt domstols- och rättegångsterminologi, inkl. finsk-svensk ordlista över juridiska termer - domstolsväsendet och straffprocessen. Sammanställd av finlandssvenskt justitieråd.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/gronart.html

Visa mera
Sidan presenterar verksamhet och organisation vid Konkursmannens byrå. Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon och är administrativt knuten till justitieministeriet. Konkursombudsmannens byrå har verksamhetsställen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.
Webbplatsens språk: 
http://www.konkurssiasiamies.fi/sv/index.html

Visa mera
Lyhyt selvitys ulosottoviranomaisista ja niiden tehtävistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/4312.htm

Visa mera
Tehtävät ja käräjäoikeuksien yhteystiedot sekä kuvaus lautamiesjärjestelmästä.
Webbplatsens språk: 
http://www.oikeus.fi/4323.htm

Visa mera
Oikeuslaitoksen sivuilla on tietoa oikeusapujärjestelmästä sekä valtion oikeusaputoimistojen yhteystiedot ja linkit palvelusivuille. Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä oikeusapuhakemuksen, tarkistaa laskurilla oletko oikeutettu oikeusapuun sekä varata ajan oikeusaputoimistoon.
Webbplatsens språk: 
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Visa mera
Helsingin asianajajayhdistyksen sivulla on yleistä tietoa asianajajasta ja asianajajalta edellytettävästä kelpoisuudesta ja vaatimuksista. Sivulta löytyy luettelo asianajatoimistoista paikkakunnittain. Lisäksi sivuilla on artikkelit mm. seuraavista aiheista: osallisena riitaoikeudenkäynnissä, osallisena rikosoikeudenkäynnissä, hakemusasiat käräjäoikeudessa, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, kosteusvaurioiden oikeuskysymyksiä ja maksuton oikeudenkäynti.
Webbplatsens språk: 
http://hki.asianajajat.fi

Visa mera
Oikeuskanslerinviraston sivuilta löytyy tietoa oikeuskanslerista, apulaisoikeuskanslerista, viran historiasta, laillisuusvalvonnasta sekä kantelumenettelystä. Sivuilta löytyvät kanteluohjeet ja kantelulomake sekä uusimpia tiedotteita, tilastoja ja tietoja oikeuskanslerin kertomuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.okv.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa sovittelusta konfliktinhallintamenetelmänä ja tilanteista, joissa sovittelua käytetään ongelmien ratkaisuun.
Webbplatsens språk: 
http://www.ssf-ffm.com

Visa mera
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille on koottu tietoa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluista ja lainsäädännöstä sekä aiheeseen liittyviä tilastoja. Aineisto on tarkoitettu sovittelijoille, sovittelun asiakkaille, tutkijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sivuilta löytyy myös verkkoversio Rikos- ja riita-asioiden sovittelijan oppaasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/sovittelu

Visa mera

Sidor