Om dyskalkyli (matematiksvårigheter), att jämföra med dyslexi (lässvårigheter) och dysgrafi (skrivsvårigheter). Barns tids- och rumsuppfattning mm. behandlas också mer översiktligt i artikelform. Författaren är neuropsykolog.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.