42 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Justitieministeriets webbplats innehåller information om ministeriets uppgifter, verksamhet och organisation, inklusive länkar till de ämbetsverk som underlyder ministeriet. Upplysningar om rättsväsendet, rättegångsförfarandet, åklagarna, domstolsväsendet, rättshjälp och utmätning finns på sidorna. Länk till Statens författningsdata ingår. Information om rösträtt och kandidatuppställning i samband med. Länk till information om fångvården i Finland. Kontaktuppgifter till ministeriet och underlydande ämbetsverk ingår.
Sivuston kieli: 
http://oikeusministerio.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Webbplatsen presenterar tjänsterna vid Magistraterna. Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna är de lokala myndigheterna för folkbokföringen, förmyndarärenden, handelsregistret, föreningsregistret och båtregistret. Övriga uppgifter är prövning av hinder mot äktenskap, namnändringar och fastställelse av riktigheten av delägarförteckningar i bouppteckningar. Häradsskrivaren vid magistraten fungerar som vigselförrättare, notarius publicus och offentligt köpvittne.
Sivuston kieli: 
http://www.maistraatti.fi/sv/

Näytä enemmän
Kommunikationsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Ministeriets förvaltningsområden trafik respektive kommunikation presenteras. Där ingår bl.a. uppgifter om trafikpolitik och transportformer samt information om kommunikationsmarknaden med fakta om företag, teleområden, masskommunikation, tv- och radioverksamhet och presstöd samt posten. Aktuell information, pressmeddelanden, länkar till EU-organ och kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.lvm.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Inrikesministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet. På sidan presenteras de verksamhetsområden som lyder under inriksministeriet med länkar till respektive webbsidor så som polisväsendet, räddningsväsendet, utlänningsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen och kommunavdelningen. Vidare finns information om EU-frågor och om strukturfonder samt regional- och strukturpolitiken. Närområdesfrågorna presenteras, liksom utvecklingsprojekt inom inrikesförvaltningen och utveckling av den offentliga förvaltningen. Dessutom finns pressmeddelanden, publikationsförteckning och kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.intermin.fi/sv

Näytä enemmän
Oikeusministeriön sivusto esittelee hallinnonalan organisaatiorakenteen, virastot ja toimielimet. Sivuilla on tietoa oikeuslaitoksesta, oikeudenkäynnistä, tuomioistuimista, oikeusavusta, syyttäjistä ja ulosotosta. Oikeusaputoimistojen, syyttäjäviranomaisten ja ulosottovirastojen yhteystiedoista on luettelot. Lisäksi sivusto sisältää tietoa lainsäädännöstä ja vankeinhoidosta sekä linkin Valtion säädöstietopankkiin. Sivuilla on ajankohtaisia tiedotteita, lista säädöshankkeista sekä hallinnonalaan liittyvistä EU-asioista.
Sivuston kieli: 
http://www.om.fi

Näytä enemmän
Undervisnings- och kulturministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Information om utbildning, forskning, kyrkliga ärenden, kultur, upphovsrätt, idrotts- och ungdomsärenden presenteras. Upplysningar om enheter, ämbetsverk och sakkunnigorgan som underlyder kulturministeriet. Information om aktuella projekt, samt om understöd och stipendier som underlyder ministeriet ingår. Publikationsförteckning aktualiteter och pressmeddelanden ingår på sidorna.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=sv

Näytä enemmän
Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. På webbplatsen finns information om bl.a. vattensituationen och vattenskydd, Östersjön, naturtyper, arter, skyddsområden, klimat, luftvård, konsumtion och produktion samt byggande och boende. Dessutom finns det information om tillstånd, anmälningar och registrering och kartor och statistik,
Sivuston kieli: 
http://www.miljo.fi

Näytä enemmän
Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla esitellään ministeriön organisaatio, koulutus- ja tiedepolitiikan sekä kulttuuripolitiikan osastojen toimialaan kuuluvat asiat, asiantuntijaelimet ja organisaatiot sekä hallinnonalaan liittyvät ohjelmat ja rahoitus. Sivuilla on tiedot ministeriön julkaisuista, joista osa on ilmestynyt myös verkossa. Sivuilla on myös komitearekisteri, josta voi hakea hallinnonalan asiantuntijaelimien tietoja.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi

Näytä enemmän
Tiedot Suomen TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista löytyvät sivuilta. Lisäksi sivuilla on tietoa työvoima-, oppisopimus- ja muusta ammatillisesta koulutuksesta ja työllisyydestä.
Sivuston kieli: 
http://www.te-palvelut.fi

Näytä enemmän
Valtioneuvoston sivuilla on tietoa Suomen hallituksesta, valtioneuvoston toiminnasta, päätöksistä, historiasta sekä tiedotteet ja uutiset. Historiaosiosta löytyvät mm. kaikkien Suomen itsenäisyyden ajan hallitusten kokoonpanot. Tietoa myös Suomen EU-puheenjohtajuudesta. Lisäksi linkit kaikkien ministeriöiden sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.valtioneuvosto.fi

Näytä enemmän
Innehåller uppgifter om Finlands regering, statsrådets verksamhet, pressmeddelanden, nyheter, beslut och historia samt aktuella notiser. I samband med statsrådets historia finns ett omfattande dokument om Finlands regeringar, där det finns uppgifter om hur alla regeringar under Finlands självständighet har varit sammansatta. Innehåller också länkar till ministeriernas webbplatser.
Sivuston kieli: 
http://www.statsradet.fi

Näytä enemmän
Utrikesministeriets webbplats innehåller information om utrikesförvaltningens organisation, uppgifter, verksamhet, förvaltningsgrenar och ger också en historisk bakgrund. Vidare finns utrikespolitiska tal, kommunikéer, pressmeddelanden och artklar. Utrikespolitiska linjedragningar och basdokument presenteras. Information om Finlands beskickningar med länkar till webbpsidor ingår.
Sivuston kieli: 
http://formin.finland.fi/svenska

Näytä enemmän
Statsrådets kansli är ett av statsministern lett ministerium vars uppgift är att tillhandahålla politiska, funktionella och administrativa tjänster för statsrådet och republikens president. På webbplatsen presenteras organisation, uppgifter, verksamhet och även en historisk bakgrund. Vidare finns pressmeddelanden och länkar till statsrådet, riksdagen och presidenten.
Sivuston kieli: 
http://vnk.fi/sv/forstasidan

Näytä enemmän
Sivu sisältää linkit Suomen ministeriöiden www-sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.valtioneuvosto.fi/ministeriot/fi.jsp

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio, tavoitteet, toimintatavat ja historia. Sivusto sisältää tietoa liikenne- ja viestintäpolitiikasta, liikennemuodoista, televiestinnästä ja postitoiminnasta. Lisäksi sivuilta löytyvät tiedot ministeriön julkaisuista ja tutkimuksesta, henkilöhakemisto ja erilaisia tiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://www.lvm.fi/

Näytä enemmän
Arbets- och näringsministeriets webbsida innehåller upplysningar om ministeriets olika ansvarsområden såsom arbetsliv, arbetslagstiftning och sysselsättnng, företagsfinansiering, konkurrens- och konsumentpolitik, energi- och miljöfrågor och regionutveckling. . Ministeriets EU-politik presenteras också. Infornation om projekt och lagberedning, aktuella meddelanden, kontaktuppgifter och publikationsförteckning ingår på sidorna. Ministeriets organisation presenteras.
Sivuston kieli: 
http://tem.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Försvarsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet och en presentation av förvaltningsområdet. Huvuddragen i Finlands försvarspolitik presenteras också. Vidare finns upplysningar om försvarsmakten, materielförvaltningen, ekonomi och internationellt samarbete. Aktuella meddelanden och publikationer ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.defmin.fi/index.phtml?l=sv

Näytä enemmän
Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla esitellään ministeriön organisaatio ja toiminta, hallinnonalan laitokset ja virastot sekä Suomea koskevat tukimuodot, tukien hakuajat ja -ohjeet. Sivuilla on julkaisulista ja ministeriön tiedotteita, hallinnonalaa koskeva kysymyspalsta sekä Euroopan unioniin liittyviä ohjeita ja säädöksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.mmm.fi

Näytä enemmän
Asiantuntijavirasto, joka valvoo mm. sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaa, siirtohinnoittelua ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain noudattamista. Linkit sähköyhtiöihin, sähkön hinnastoihin, hintavertailuihin, tilastoihin ja sähkömarkkinalakiin.
Sivuston kieli: 
http://www.energiavirasto.fi

Näytä enemmän
Jord- och skogsbruksministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Enheter, ämbetsverk och anstalter som underlyder ministeriet presenteras. Aktuella pressmeddalend ingår också på sidorna.
Sivuston kieli: 
http://www.mmm.fi/sv

Näytä enemmän
Inrikesminisiteriets presentation av projektet samservice, som skall koncentrera myndighetstjänster och andra tjänster till ett och samma ställe eller medborgarkontor.
Sivuston kieli: 
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/yhteisp/home.nsf/pages/indexsve

Näytä enemmän
Sisäasiainministeriön Yhteispalvelu tarjoaa tietoa siitä, miten kuntien ja valtion palvelujen yhteispalvelu on suunniteltu ja miten se toimii. Sivustosta löytyvät yhteispalvelupisteet lääneittäin.
Sivuston kieli: 
http://www.yhteispalvelu.fi

Näytä enemmän
Valtioneuvoston kanslian sivuilla esitellään Valtioneuvoston kanslia toimintaa ja tehtäviä sekä Suomen pääministeri ja pääministerin tehtävät. Valtioneuvoston kanslian sivuilta löytyy tietoarkisto.
Sivuston kieli: 
http://www.vnk.fi

Näytä enemmän
Puolustusministeriön sivusto esittelee ministeriön organisaation ja tehtävät sekä Suomen puolustuspolitiikan pääpiirteet. Sivuilla on tietoa puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, rauhaturvaamistoiminnasta ja kutsuntaviranomaisista. Lisäksi sivuilla on tietoa puolustusbudjetista.
Sivuston kieli: 
http://www.defmin.fi

Näytä enemmän
Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt inrikesministeriet. Verket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap. Verket producerar informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Migrationsverkets webbplats innehåller bland annat information om uppehållstillstånd, asyl och ansökan om medborgarskap. Migrationsbibliotekets webbsida och databas ingår i webbplatsen. Olika publikationer i PDF-format.
Sivuston kieli: 
http://www.migri.fi/ingangssidan

Näytä enemmän
Social- och hälsovårdsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets ansvarssektorer, organisation, uppgifter och verksamhet. Därtill finns aktuell information om olika projekt, pressmeddelanden och förteckning över publikationer och ett flertal broschyrer. Många av dessa är i webbformat. Kontaktuppgifter samt länkförteckning ingår.
http://stm.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Arbets- och näringstjänsternas (TE-tjänsternas) sidor finns uppgifter om lediga arbetsplatser, adresser till arbetsbyråer och information om den service byråerna kan ge. Vidare finns information om anställningsförhållanden, yrken och utbildning såsom arbetskrafts- läroavtals och övrig utbildning.
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html

Näytä enemmän
Kattaa kaikkien ministeriöiden yhteystiedot. Hakea voi.henkilön nimellä, numerolla tai nimikkeellä
Sivuston kieli: 
http://valtioneuvosto.fi/yhteystiedot

Näytä enemmän
Ympäristöministeriön sivusto esittelee ministeriön organisaation ja yhteystiedot. Sivuilla on keskeistä tietoa ympäristö- ja asuntohallinnosta ja -politiikasta sekä tietoa ympäristötutkimuksesta, luonnon- ja ympäristönsuojelusta, ympäristövahingoista ja -palveluista sekä kestävästä kehityksestä ja kaavoituksesta. Lisäksi sivuilla on ministeriön hallinnonalaan liittyvää tietoa EU:sta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
http://www.ym.fi/fi-FI

Näytä enemmän

Sivut