47 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Om dyskalkyli (matematiksvårigheter), att jämföra med dyslexi (lässvårigheter) och dysgrafi (skrivsvårigheter). Barns tids- och rumsuppfattning mm. behandlas också mer översiktligt i artikelform. Författaren är neuropsykolog.
Sivuston kieli: 
http://www.dyskalkyli.nu

Näytä enemmän
Svenska punktskriftsnämndens hemsida. Om alfabet och historia, Louis Braille, terminologi, förändringar i svensk punktskrift och punktskrift på andra språk. Introducerande artikel ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.punktskriftsnamnden.se

Näytä enemmän
Samlad information om specialundervisningen i Svenskfinland; artiklar samt länkar till andra centrala resurser, bl.a. enskilda läroanstalter, föreningar och kunskapscenter.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/sarskilt_stod

Näytä enemmän
Parallellt med folkskolväsendet uppstod under 1800-talet även ett specialskolväsen i Finland. Avhandlingen behandlar det senare, främst blind- och dövstumskolan, ur idé-, person- och miljöhistoriskt perspektiv.
Sivuston kieli: 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kasva/vk/jossfolk

Näytä enemmän
Webbsida för SPERES, som avses koordinera och ta initiativ till stödtjänster för finlandssvenska barn och ungdomar med särskilda behov. Med kontaktuppgifter och händelsekalender.
Sivuston kieli: 
http://www.speres.fi

Näytä enemmän
The Montessori Method - sientific pedagogy as applied to child education in \the children's houses\. Kirja kokonaisuudessaan.
Sivuston kieli: 
http://digital.library.upenn.edu/women/montessori/method/method.html

Näytä enemmän
Information om waldorfskolorna och förskolorna i Sverige, om administration, utbildningen och grundtankarna i waldorfpedagogiken. Länkar till Rudolf Steinerhögskolan och internationella Steinerskolor.
Sivuston kieli: 
http://www.waldorf.se

Näytä enemmän
NCM:s rapport nr 2002:2 ger en bild av kunskapsläget kring s.k. dyskalkyli (inlärningssvårigheter vad matematiska ämnen beträffar). Förslag till pedagogiska förhållningssätt ingår också. Kunskapsöversikten bygger främst på empiriska studier och olika utvecklingsprojekt.
Sivuston kieli: 
http://ncm.gu.se/node/460

Näytä enemmän
Svenska skolan för synskadade är en statlig 11-årig skola, med en två-årig förskola och en nioårig grundskola. På ¨webbplatsen presenteras skolan, elevhemmet och direktionen. Vidare ingår information om integrering, tekniska hjälpmedel för synskadade, projekt inom skolan samt nordiskt och europeiskt samarbete. Handledning i aktiviteter i det dagliga livet, ADL, presenteras också. Kontaktuppgifter till lärare och övrig personal ingår, liksom en länkförteckning.
Sivuston kieli: 
http://www.blindskolan.fi

Näytä enemmän
På Dyslexi.fi hittar man information tecken som kan tyda på dyslexi, var man kan göra en dyslexiutredning och hurdana metoder och hjälpmedel det finns för att underlätta en dyslexikers tillvaro. På sidan kan du också göra ett snabbtest, som preliminärt visar tecken som kan tyda på dyslexi. Sidan innehåller också texter om andra dyslektikers erfarenheter.
Sivuston kieli: 
http://www.lukihairio.fi/sv

Näytä enemmän
Lukimat är en nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform som erbjuder information och metoder som stöder läs- och matematikinlärning för barn i förskolan och årskurserna 1 och 2 i grundskolan. Lukimat riktar sig till både lärare och föräldrar. Tjänsten innehåller också verktyg och handböcker för bedömning av lärandet och olika datorspel som tränar bokstäver och läsning och grundfärdigheter i matematik.
http://www.lukimat.fi/lukimat-sv

Näytä enemmän
Datero är en förening som arbetar med IKT (information- och kommunikationsteknik) för personer med särskilda behov. Här kan man få information om specialpedagogiska dataprogram och appar, tekniska läs- och skrivhjälpmedel och specialpedagogiska metoder. Datero ordnar t.ex. handledningar, studiecirklar, kurser och seminarier.
Sivuston kieli: 
http://www.datero.fi/sv/

Näytä enemmän
Opas nuorille, joilla on opiskeluvaikeuksia. Oppaassa on vinkkejä ja harjoituksia eri aihealueista: ajanhallinta, keskittyminen ja muisti, lukeminen, kirjoittaminen, vieraat kielet, matematiikka, mielentaidot sekä vuorovaikutus. Opas toimii myös henkilökohtaisena opiskelupäiväkirjana.
Sivuston kieli: 
https://oppimisvaikeus.fi/assets/files/2018/10/Opas-sujuvampaan-opiskeluun.pdf

Näytä enemmän
Erityisopetuksen käsikirjassa on opastus ammatilliseen erityisopetukseen eirtyisesti opiskelijoiden tuen tarpeen näkökulmasta.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/erityisopetuksen-kasikirja

Näytä enemmän
Tietopaketti Braillesta, lähteitä opettajille ja vanhemmille sekä blogi.
Sivuston kieli: 
https://www.afb.org/blindness-and-low-vision/braille

Näytä enemmän
Erilaisten oppijoiden liiton kotisivuilta löytyvät liiton tietojen lisäksi tietoiskut siitä, mikä oppimisvaikeus on sekä siitä, miten erilaisuuden voi ottaa huomioon oppimista kehitettäessä.
Sivuston kieli: 
https://www.eoliitto.fi/

Näytä enemmän
Koulutuskeskuksen tarjoamat opiskelumuodot sopivat erityisesti tuki- ja liikuntaelinvammaisille sekä myös muille erityisopetuksen tai erityisolosuhteiden tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille.
Sivuston kieli: 
https://www.spesia.fi/

Näytä enemmän
Näkövammaiset lapset ry on koonnut sivuilleen tietoa näkövammaisen lapsen koulunkäynnistä ja tarpeellisista apuvälineistä.
Sivuston kieli: 
https://www.silmatera.fi/koulutielle/

Näytä enemmän
Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.
Sivuston kieli: 
https://www.valteri.fi/

Näytä enemmän
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n tuottama oppimateriaali ja harjoituspankki pistenuottien opiskeluun. Pistemerkkien lisäksi käydään läpi tarvittavilta osin myös musiikin teoriaa. Materiaali on tarkoitettu kaiken tasoisille muusikoille harrastajista ammattiopintoihin tähtääviin opiskelijoihin sekä myös näkeville käyttäjille.
Sivuston kieli: 
https://www.opipistenuotteja.fi/

Näytä enemmän
Föreningens hemsidor, som innehåller information om det finlandssvenska teckenspråket, om tillgänglighet, service och översättningstjänster.
Sivuston kieli: 
https://www.dova.fi/

Näytä enemmän
En lista på finlandssvenska dagstidningar, och andra publikationer, som kan fås som taltidningar. På sidan står det om utbudet och tidningarnas prenumerationsuppgifter.
Sivuston kieli: 
https://fss.fi/taltidningar

Näytä enemmän
ReadDrama-hankkeeen lukuteatteriohjelmassa harjoitellaan lukemista näytelmätekstin avulla. Lukuteatteria suositellaan noin 3.–5. luokan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea lukusujuvuuden kehittämiseen.
Sivuston kieli: 
https://readrama.nmi.fi/lukuteatteriohjelma/

Näytä enemmän
Oppimisvaikeus.fi tarjoaa tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä auttaa löytämään ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen.
Sivuston kieli: 
https://oppimisvaikeus.fi/

Näytä enemmän
Englantilaisen koulun kotisivuilla kerrotaan perustiedot koulusta, sen päämääristä, tavoitteista ja maksuista sekä annetaan yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
https://www.engs.fi/

Näytä enemmän
Aikuisten ja nuorten erityisopetusta ja ohjausta käsittelevä verkkojulkaisu on suunnattu kaikille erityisopetuksesta kiinnostuneille.
Sivuston kieli: 
https://erityisopettaja.fi

Näytä enemmän
Näkövammaisten keskusliiton kokoama apupaketti näkövammaisen lapsen koulunkäyntiin.
Sivuston kieli: 
https://www.nkl.fi/fi/lapsen-koulunkaynti

Näytä enemmän
Tutkimuksessa on selvitetty lukemisvaikeuksien esiintymistä, pysyvyyttä ja yhteyttä koulumenestykseen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen saamista erään eteläsuomalaisen kunnan yhdessä ikäluokassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lukutaidon kehittymistä ja koulumenestystä osa-aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden ryhmässä.
Sivuston kieli: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7871-2

Näytä enemmän
Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia. Sivulla on tietoa tutkimustoiminnasta sekä julkaisuja ja materiaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi.
Sivuston kieli: 
https://www.nmi.fi/

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa yhdistyksestä, tapahtumista ja julkaisuista sekä poimintoja Kajastus-lehdessä ilmestyneistä artikkeleista.
Sivuston kieli: 
https://www.kulttuuripalvelu.fi

Näytä enemmän

Sivut