Valtionhallinto

Enemmän linkkejä Aiheet-valikosta
78 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Justitieministeriets webbplats innehåller information om ministeriets uppgifter, verksamhet och organisation, inklusive länkar till de ämbetsverk som underlyder ministeriet. Upplysningar om rättsväsendet, rättegångsförfarandet, åklagarna, domstolsväsendet, rättshjälp och utmätning finns på sidorna. Länk till Statens författningsdata ingår. Information om rösträtt och kandidatuppställning i samband med. Länk till information om fångvården i Finland. Kontaktuppgifter till ministeriet och underlydande ämbetsverk ingår.
Sivuston kieli: 
http://oikeusministerio.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Webbplatsen presenterar tjänsterna vid Magistraterna. Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna är de lokala myndigheterna för folkbokföringen, förmyndarärenden, handelsregistret, föreningsregistret och båtregistret. Övriga uppgifter är prövning av hinder mot äktenskap, namnändringar och fastställelse av riktigheten av delägarförteckningar i bouppteckningar. Häradsskrivaren vid magistraten fungerar som vigselförrättare, notarius publicus och offentligt köpvittne.
Sivuston kieli: 
http://www.maistraatti.fi/sv/

Näytä enemmän
Kommunikationsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Ministeriets förvaltningsområden trafik respektive kommunikation presenteras. Där ingår bl.a. uppgifter om trafikpolitik och transportformer samt information om kommunikationsmarknaden med fakta om företag, teleområden, masskommunikation, tv- och radioverksamhet och presstöd samt posten. Aktuell information, pressmeddelanden, länkar till EU-organ och kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.lvm.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Inrikesministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet. På sidan presenteras de verksamhetsområden som lyder under inriksministeriet med länkar till respektive webbsidor så som polisväsendet, räddningsväsendet, utlänningsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen och kommunavdelningen. Vidare finns information om EU-frågor och om strukturfonder samt regional- och strukturpolitiken. Närområdesfrågorna presenteras, liksom utvecklingsprojekt inom inrikesförvaltningen och utveckling av den offentliga förvaltningen. Dessutom finns pressmeddelanden, publikationsförteckning och kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.intermin.fi/sv

Näytä enemmän
Oikeusministeriön sivusto esittelee hallinnonalan organisaatiorakenteen, virastot ja toimielimet. Sivuilla on tietoa oikeuslaitoksesta, oikeudenkäynnistä, tuomioistuimista, oikeusavusta, syyttäjistä ja ulosotosta. Oikeusaputoimistojen, syyttäjäviranomaisten ja ulosottovirastojen yhteystiedoista on luettelot. Lisäksi sivusto sisältää tietoa lainsäädännöstä ja vankeinhoidosta sekä linkin Valtion säädöstietopankkiin. Sivuilla on ajankohtaisia tiedotteita, lista säädöshankkeista sekä hallinnonalaan liittyvistä EU-asioista.
Sivuston kieli: 
http://www.om.fi

Näytä enemmän
Aluehallintovirastojen vastuualueisiin kuuluvat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen, poliisi, työsuojelu ja ympäristöluvat. Sivuilla on tietoa toimipaikkojen palveluista, lomakkeita ja tiedotteita.
Sivuston kieli: 
https://www.avi.fi/web/avi/aiheet

Näytä enemmän
Undervisnings- och kulturministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Information om utbildning, forskning, kyrkliga ärenden, kultur, upphovsrätt, idrotts- och ungdomsärenden presenteras. Upplysningar om enheter, ämbetsverk och sakkunnigorgan som underlyder kulturministeriet. Information om aktuella projekt, samt om understöd och stipendier som underlyder ministeriet ingår. Publikationsförteckning aktualiteter och pressmeddelanden ingår på sidorna.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=sv

Näytä enemmän
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot, toiminta ja tehtävät. Tiedotusta viraston toiminnasta peruspalveluiden, perusoikeuksien, oikeusturvan, ympäristön terveellisyyden sekä turvallisuuden takaamiseksi.
Sivuston kieli: 
http://www.avi.fi/etela

Näytä enemmän
Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. På webbplatsen finns information om bl.a. vattensituationen och vattenskydd, Östersjön, naturtyper, arter, skyddsområden, klimat, luftvård, konsumtion och produktion samt byggande och boende. Dessutom finns det information om tillstånd, anmälningar och registrering och kartor och statistik,
Sivuston kieli: 
http://www.miljo.fi

Näytä enemmän
Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla esitellään ministeriön organisaatio, koulutus- ja tiedepolitiikan sekä kulttuuripolitiikan osastojen toimialaan kuuluvat asiat, asiantuntijaelimet ja organisaatiot sekä hallinnonalaan liittyvät ohjelmat ja rahoitus. Sivuilla on tiedot ministeriön julkaisuista, joista osa on ilmestynyt myös verkossa. Sivuilla on myös komitearekisteri, josta voi hakea hallinnonalan asiantuntijaelimien tietoja.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi

Näytä enemmän
Kansallisen alueiden kehittämisen politiikkaa, ohjelmia ja suunnittelua sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikka (mm. rakennerahasto-ohjelmat, rakennerahastolait, -asetukset ja -ohjeet).
Sivuston kieli: 
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2071

Näytä enemmän
Tiedot Suomen TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista löytyvät sivuilta. Lisäksi sivuilla on tietoa työvoima-, oppisopimus- ja muusta ammatillisesta koulutuksesta ja työllisyydestä.
Sivuston kieli: 
http://www.te-palvelut.fi

Näytä enemmän
Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, on julkisoikeudellinen rahasto, jota Suomen eduskunta valvoo. Sitran sivuilla kerrotaan sen toiminnasta, sen rahoituspalveluista, sen tukemista hankkeista ja tutkimuksesta. Sivuilta voi myös etsiä Sitran julkaisuja.
Sivuston kieli: 
http://www.sitra.fi

Näytä enemmän
Valtioneuvoston sivuilla on tietoa Suomen hallituksesta, valtioneuvoston toiminnasta, päätöksistä, historiasta sekä tiedotteet ja uutiset. Historiaosiosta löytyvät mm. kaikkien Suomen itsenäisyyden ajan hallitusten kokoonpanot. Tietoa myös Suomen EU-puheenjohtajuudesta. Lisäksi linkit kaikkien ministeriöiden sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.valtioneuvosto.fi

Näytä enemmän
Innehåller uppgifter om Finlands regering, statsrådets verksamhet, pressmeddelanden, nyheter, beslut och historia samt aktuella notiser. I samband med statsrådets historia finns ett omfattande dokument om Finlands regeringar, där det finns uppgifter om hur alla regeringar under Finlands självständighet har varit sammansatta. Innehåller också länkar till ministeriernas webbplatser.
Sivuston kieli: 
http://www.statsradet.fi

Näytä enemmän
Utrikesministeriets webbplats innehåller information om utrikesförvaltningens organisation, uppgifter, verksamhet, förvaltningsgrenar och ger också en historisk bakgrund. Vidare finns utrikespolitiska tal, kommunikéer, pressmeddelanden och artklar. Utrikespolitiska linjedragningar och basdokument presenteras. Information om Finlands beskickningar med länkar till webbpsidor ingår.
Sivuston kieli: 
http://formin.finland.fi/svenska

Näytä enemmän
Statsrådets kansli är ett av statsministern lett ministerium vars uppgift är att tillhandahålla politiska, funktionella och administrativa tjänster för statsrådet och republikens president. På webbplatsen presenteras organisation, uppgifter, verksamhet och även en historisk bakgrund. Vidare finns pressmeddelanden och länkar till statsrådet, riksdagen och presidenten.
Sivuston kieli: 
http://vnk.fi/sv/forstasidan

Näytä enemmän
Sivu sisältää linkit Suomen ministeriöiden www-sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.valtioneuvosto.fi/ministeriot/fi.jsp

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio, tavoitteet, toimintatavat ja historia. Sivusto sisältää tietoa liikenne- ja viestintäpolitiikasta, liikennemuodoista, televiestinnästä ja postitoiminnasta. Lisäksi sivuilta löytyvät tiedot ministeriön julkaisuista ja tutkimuksesta, henkilöhakemisto ja erilaisia tiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://www.lvm.fi/

Näytä enemmän
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittivat toimintansa 1.1.2010. Keskuksia on 15 ja niiden vastuualueisiin kuuluvat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. Sivulle on koottu oikopolkuja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palveluihin.
Sivuston kieli: 
http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Arbets- och näringsministeriets webbsida innehåller upplysningar om ministeriets olika ansvarsområden såsom arbetsliv, arbetslagstiftning och sysselsättnng, företagsfinansiering, konkurrens- och konsumentpolitik, energi- och miljöfrågor och regionutveckling. . Ministeriets EU-politik presenteras också. Infornation om projekt och lagberedning, aktuella meddelanden, kontaktuppgifter och publikationsförteckning ingår på sidorna. Ministeriets organisation presenteras.
Sivuston kieli: 
http://tem.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Försvarsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet och en presentation av förvaltningsområdet. Huvuddragen i Finlands försvarspolitik presenteras också. Vidare finns upplysningar om försvarsmakten, materielförvaltningen, ekonomi och internationellt samarbete. Aktuella meddelanden och publikationer ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.defmin.fi/index.phtml?l=sv

Näytä enemmän
Otakantaa.fi on keskustelufoorumi, jossa kansalaiset voivat olla mukana keskustelemassa valtionhallinnon kehittämiseen liittyvistä asioista.
Sivuston kieli: 
http://www.otakantaa.fi

Näytä enemmän

Sivut