Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111552

Visa mera
Jokaisella tulee olla etu- ja sukunimi.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170946

Visa mera
Haku numerolla ja vuodella tai tekstistä hakusanoilla, selaus ministeriön tai vuoden mukaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/esitykset

Visa mera
Kalastuslainsäädäntö.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379

Visa mera
Syftet med denna lag är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161227

Visa mera
Lainvalmistelun prosessiopas esittelee Suomen lainsäädäntöprosessin askel asekeleelta. Lain valmistelun prosessista on luotu havainnollinen esitys, jossa edetään askel askeleelta aloitteesta täytäntöönpanoon ja seurantaan. Jokaisesta prosessin vaiheesta on selkeä, erillinen kuvaus.
Webbplatsens språk: 
http://lainvalmistelu.finlex.fi/

Visa mera
Laki Kioton ilmastosopimuksen liityvien mekanismien käytöstä.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070109

Visa mera
Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999. Laki määrittelee asioiden ja asiakirjojen julkisuuden tarkoituksena toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden mm. valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=viranomaiste...

Visa mera
Laki yleisistä kirjastoista: yleisen kirjaston tehtävät, toiminnan järjestäminen, maksuttomuus, maksut, kirjaston käyttöön ja lainaustoimintaan liittyvät määritelmät, kunnan ja valtion tehtävät.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492

Visa mera
Ajantasainen metsästyslainsäädäntö.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/asiasanat/?start=m&key=Mets%C3%A4stys&id=2718

Visa mera
Tietokannat sisältävät korkeimman oikeuden ratkaisuja v. 1926 alkaen, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja vuodesta 1944 lähtien, hovioikeuksien oikeustapauksia vuodesta 1964 alkaen, hallinto-oikeuksien (ja aiempien lääninoikeuksien) ratkaisulyhennelmiä, markkinaoikeuden ratkaisuja ja lausuntoja, työtuomioistuimen ratkaisuja ja lausuntoja, valikoiman oikeustapauksia vakuutusoikeuden kaikista asiaryhmistä, EY-tuomioistuimen ratkaisujen tiivistelmiä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tiivistelmiä sekä kotimaisia ja eurooppalaisia tuomioistuinratkaisuja koskevia viittauksia suomalaisesta oikeuskirjallisuudesta vuodesta 1926 lähtien.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi/fi/oikeus/

Visa mera
Alkuperäinen Suomen hallitusmuoto, laki vuodelta 1919.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1919/19190094001

Visa mera
Suomen perustuslaki: valtiojärjestyksen perusteet, perusoikeudet, eduskunta ja kansanedustajat, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, lainsäädäntö, valtiontalous, kansainväliset suhteet, lainkäyttö, laillisuusvalvonta, hallinnan järjestäminen ja itsehallinto, maanpuolustus.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Visa mera
Ajantasainen tekijäoikeuslaki.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Visa mera
Valmiuslaki, joka voidaan ottaan käyttöön poikkeusoloissa, jotta voidaan suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo, maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552

Visa mera
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001267

Visa mera
Laki yksityisistä teistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Visa mera