På sidorna presenteras Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten. Presenation av institutionen, statistik, publikationer, veckokalender, pressmeddelanden, utdrag ur årsrapporter och vanligt förekommande frågor. Förteckning över de mål som domstolen och förstainstansrätten har behandlat sedan 1953. Senaste rättspraxis är sökbar i en databas.
Webbplatsens språk: 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/

Visa mera
Den europeiska ombudsmannen behandlar klagomål om administrativa missförhållanden i förvaltningen av Europeiska gemenskapens institutioner och organ. På webbplatsen finns allmän information om den europeiska ombudsmannen, vem som kan framföra klagomål och hur man går tillväga. Klagomålsformulär är tillgängligt på webbsidan. Vidare ingår års- och övriga rapporter, innehållsförteckning över beslut och rekommendationer, tal, pressmeddanlenden och kontaktnät. Länkar till nationella ombudsmän och liknande organ i EU ingår.
Webbplatsens språk: 
https://www.ombudsman.europa.eu/sv/home

Visa mera
Tietoa kantelumenettelystä ja kantelulomake, toimintasäädökset, vuosikertomukset ja muut kertomukset, päätökset, puheet, suositusluonnokset, lehdistötiedotteet ansioluettelo. Lisäksi tietoa kansallisista oikeusasiamiehistä ja vastaavista EU-elimistä.
Webbplatsens språk: 
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bo...

Visa mera
Euroopan unionin tuomioistuimen esittely, toimintasäädökset, julkaisut, tilastot, istuntokalenteri, lehdistötiedotteet ja viralliset tiedotteet.
Webbplatsens språk: 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fi/

Visa mera
Suomen hallinto-oikeudet, niiden tehtävät, ratkaisukäytäntö, hallinto-oikeuksien palvelusivuja, tietoa valittamisesta sekä asiain käsittely.
Webbplatsens språk: 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/hallintotuomioistuimet/h...

Visa mera
Högsta domstolens webbplats innehåller information om HD:s uppgifter, verksamhet, organisation och medlemmar. Information om prejudikatförfarandet samt förteckning över de senaste prejudikaten (i sammandrag på svenska). Besvärstillståndssystemet och rättegång i högsta domstolen presenteras. Länkar till webbplatser inom närliggande områden.
Webbplatsens språk: 
http://korkeinoikeus.fi/sv/index.html

Visa mera
På högsta förvaltningsdomstolens webbplats presenteras domstolens uppgifter och organisation. Ett beslutsregister baserat på sakregistret i HFD:s årsbok innehållande korta referat av de prejudikat, som publiceras i årsboken fr.o.m. 1997 ingår också.
Webbplatsens språk: 
https://www.kho.fi/sv/index.html

Visa mera
Justitiekanslersämbetets webbplats innehåller uppgifter om ämbetets organisation, uppgifter och verksamhet. Upplysningar om justitiekanslern, biträdande justitiekanslern, laglighetsövervakning och klagomålsförfarandet. Anvisningar till klagande och klagomålsblankett ingår. Historisk bakgrund till justitiekanslersämbetet och justitiekanslerns årliga berättelse till statsrådet ingår också.
Webbplatsens språk: 
https://www.okv.fi/sv/

Visa mera
Tietoa kansainvälisen oikeusavun eri muodoista, niihin liittyvää lainsäädäntöä ja sopimuksia, sekä yhteystietoja ja ohjeita. Sivusto on varsinaisesti tehty viranomaisille, jotka työssään toimivat kansainvälisten oikeusapuasioiden kanssa, mutta yleisluontoisena johdantona sopii myös tavalliselle ihmiselle.
Webbplatsens språk: 
https://oikeusministerio.fi/kansainvalinen-oikeusapu

Visa mera
Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät, organisaatio ja oikeuden presidentin puheet. Tietopalvelu-osiossa ovat korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisut vuodesta 1997 alkaen eri aiheryhmiin jaoteltuina.
Webbplatsens språk: 
https://www.kho.fi/

Visa mera
Korkeimman oikeuden uusimmat ennakkoratkaisut, tehtävät, jäsenet, tiedotteet ja tilastoja. Tietoa toiminnasta, valituslupajärjestelmästä ja oikeudenkäynnistä sekä alan linkkejä.
https://korkeinoikeus.fi

Visa mera
Tehtävät ja käräjäoikeuksien yhteystiedot sekä kuvaus lautamiesjärjestelmästä.
Webbplatsens språk: 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/ka...

Visa mera
Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. Tietoa markkinaoikeuden kokoonpanosta, toimivallasta ja toiminnasta. Lyhennelmiä päätöksistä, päätökset kokonaisina aloittain. Lyhennelmiä markkinatuomioistuimen päätöksistä, valikoima kilpailuneuvoston päätöksiä.
Webbplatsens språk: 
https://www.markkinaoikeus.fi/fi/

Visa mera
Oikeuslaitoksen sivuilla on tietoa oikeusapujärjestelmästä sekä valtion oikeusaputoimistojen yhteystiedot ja linkit palvelusivuille. Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä oikeusapuhakemuksen, tarkistaa laskurilla oletko oikeutettu oikeusapuun sekä varata ajan oikeusaputoimistoon.
Webbplatsens språk: 
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Visa mera
Oikeusministeriössä on ollut vireillä hanke uuden Oikeuspalveluviraston perustamisesta. Eduskunnan kirjasto on koonnut hankkeesta tietopaketin, joka sisältää lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, kansainvälistä oikeusvertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja uutisointia.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/oike...

Visa mera
Pieni hallintotuomioistuinsanasto sisältää selityksiä tuomioistuimissa käytettävän lakikielen ja hallintokielen termeistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kho.fi/material/collections/20200918112655/7KSFTf3mb/PHS_saatava_suomi_17.9_pdfa.pdf

Visa mera
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille on koottu tietoa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluista ja lainsäädännöstä sekä aiheeseen liittyviä tilastoja. Aineisto on tarkoitettu sovittelijoille, sovittelun asiakkaille, tutkijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sivuilta löytyy myös verkkoversio Rikos- ja riita-asioiden sovittelijan oppaasta.
Webbplatsens språk: 
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja...

Visa mera
Artikel om korrekt domstols- och rättegångsterminologi, inkl. finsk-svensk ordlista över juridiska termer - domstolsväsendet och straffprocessen. Sammanställd av finlandssvenskt justitieråd.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/gronart.html

Visa mera
Suomen asianajajaliitto tarjoaa tietoa asianajajan työstä ja tutkinnoista, työstä asianajokustannuksista, asianajajahaun sekä alan tietopankin.
Webbplatsens språk: 
https://asianajajaliitto.fi/

Visa mera
Sivuilla on tietoa sovittelusta konfliktinhallintamenetelmänä ja tilanteista, joissa sovittelua käytetään ongelmien ratkaisuun.
Webbplatsens språk: 
https://sovittelu.com/

Visa mera
Tietoa syyttäjälaitoksen tehtävistä, käytännön ohjeita ja syyttäjänvirastojen yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://syyttajalaitos.fi

Visa mera
Tuomioistuinsanasto, jossa vastineiden lisäksi annetaan myös määritelmät yli 200 keskeisimmälle tuomioistuinten toimintaan liittyvälle käsitteelle. Sanaston kielinä ovat suomen ja ruotsin ohella englanti, saksa ja ranska; myös määritelmät ja selitteet on käännetty kaikille sanaston kielille.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/data/muut/saadkaan/tuomio.pdf

Visa mera
Sosiaaliturva-asioiden erityistuomioistuinen sivulla esitellään tuomioistuimen toiminta, annetaan tietoa muutoksenhakijalle sekä julkaistaan uusimmat julkaistut oikeustapaukset.
Webbplatsens språk: 
https://www.vakuutusoikeus.fi

Visa mera
Tietoa valtakunnansyyttäjästä, ratkaistuja syyteharkinta-, muutosharkinta- ja kanteluasioita, lausuntoja sekä tiedotteet.
Webbplatsens språk: 
https://syyttajalaitos.fi/valtakunnansyyttajan-toimisto

Visa mera
Sivuilta löytyy tietoa oikeuskanslerista, apulaisoikeuskanslerista, viran historiasta, laillisuusvalvonnasta sekä kantelumenettelystä. Lisäksi julkaistaan uusimpia tiedotteita, tilastoja ja tietoja oikeuskanslerin kertomuksesta.
Webbplatsens språk: 
https://oikeuskansleri.fi

Visa mera