Information om avfallshantering, avfallsplanering, avfallsavgifter och skattter, producentansvar och myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering

Visa mera
Eduskunnan kirjaston tietopakettiin on koottu eläinten hyvinvointilain valmisteluun liittyvää aineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa sekä aihetta koskevaa kirjallisuutta ja uutisointia.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/elai...

Visa mera
Miljöministeriet berättar om sitt arbete för att miljörisker i luften, marken, Östersjön och vattendragen ska kunna identifieras och hanteras. I helheten finns också information om förebyggande av miljöskador och miljöbrott.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/sv/forebyggande-av-fororening-av-miljon

Visa mera
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvontasivusto palvelee yrityksiä, jotka tarvitsevat tietoa REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen velvoitteista. Sivustolla on tietoa kemikaaleista niiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille.
Webbplatsens språk: 
https://tukes.fi/kemikaalit

Visa mera
Raportissa analysoidaan jalostuksen koirille aiheuttamia sairauksia sekä ongelmia. Se on kolmas osa tutkimuksesta Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen (Luonnonvara-ja biotalouden tutkimus 16/2023).
Webbplatsens språk: 
https://www.luke.fi/sites/default/files/2023-02/Koiranjalostuksen%20ongelmat%20ja%20valvontakriteeri...

Visa mera
Sivulta selviää, mikä on yksityistie ja milloin tarvitaan yksityistietoimitusta.
Webbplatsens språk: 
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/yksityistietoimitus

Visa mera
Keskeinen ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö ja valmisteilla olevat lainsäädäntöhankkeet
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/hankkeet-ja-lainvalmistelu

Visa mera
Ympäristöministeriö esittelee toimiaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, ilmansuojelua, ympäristövahinkojen ja -rikosten ehkäisemistä, ympäristöriskien arviointia ja minimointia.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/ympariston-pilaantumisen-ehkaiseminen

Visa mera