Arbets- och näringsministeriets webbsida innehåller upplysningar om ministeriets olika ansvarsområden såsom arbetsliv, arbetslagstiftning och sysselsättnng, företagsfinansiering, konkurrens- och konsumentpolitik, energi- och miljöfrågor och regionutveckling. . Ministeriets EU-politik presenteras också. Infornation om projekt och lagberedning, aktuella meddelanden, kontaktuppgifter och publikationsförteckning ingår på sidorna. Ministeriets organisation presenteras.
Webbplatsens språk: 
http://tem.fi/sv/framsida

Visa mera
Arbets- och näringstjänsternas (TE-tjänsternas) sidor finns uppgifter om lediga arbetsplatser, adresser till arbetsbyråer och information om den service byråerna kan ge. Vidare finns information om anställningsförhållanden, yrken och utbildning såsom arbetskrafts- läroavtals och övrig utbildning.
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html

Visa mera
Asiantuntijavirasto, joka valvoo mm. sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaa, siirtohinnoittelua ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain noudattamista. Sivustolla on tietoa sähkön ostamisesta ja mittaamisesta, sähköverkoista, sähkön hintatilastoista sekä muita julkaisuja ja ajankohtaisasiaa energiasta ja sen toimittamisesta.
Webbplatsens språk: 
https://energiavirasto.fi/

Visa mera
Energimyndigheten övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. På sidan kan man t.ex. meddela uppgifter och ansöka om tillstånd, bekanta sig med publikationer, statistik, beslut och bestämmelser. En del av informationen finns enbart på finska.
Webbplatsens språk: 
https://energiavirasto.fi/sv/framsida

Visa mera
Finansministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet. Ministeriets enheter och förvaltningsområd presenteras. Vidare finns information om nationalekonomin och budgeten, EU och EMU, förvaltningsutveckling samt pressmeddelanden och publikationer. Konjunktur- och ekonomisk översikt samt budgetpropositioner och anslagsramar presenteras. Regeringens budgetförslag finns också med på sidan. Kontaktuppgifter och länkförteckning till andra statsorgan ingår. Därtill information om flera områden så som beskattning, staten som arbetsgivare, finansmarknaden m.m.
Webbplatsens språk: 
https://vm.fi/sv/framsida

Visa mera
Försvarsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet och en presentation av förvaltningsområdet. Huvuddragen i Finlands försvarspolitik presenteras också. Vidare finns upplysningar om försvarsmakten, materielförvaltningen, ekonomi och internationellt samarbete. Aktuella meddelanden och publikationer ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.defmin.fi/index.phtml?l=sv

Visa mera
Valtioneuvoston historiasivulta löytyvät tiedot kaikista itsenäisyyden ajan hallituksista ja niiden toimikausista. Mukana myös kaikkien itsenäisyyden ajan ministerien keskeiset henkilötiedot, ministeriydet sekä avustajat.
Webbplatsens språk: 
https://valtioneuvosto.fi/hallitukset-ja-ministerit

Visa mera
Inrikesministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet. På sidan presenteras de verksamhetsområden som lyder under inriksministeriet med länkar till respektive webbsidor så som polisväsendet, räddningsväsendet, utlänningsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen och kommunavdelningen. Vidare finns information om EU-frågor och om strukturfonder samt regional- och strukturpolitiken. Närområdesfrågorna presenteras, liksom utvecklingsprojekt inom inrikesförvaltningen och utveckling av den offentliga förvaltningen. Dessutom finns pressmeddelanden, publikationsförteckning och kontaktuppgifter.
Webbplatsens språk: 
http://www.intermin.fi/sv

Visa mera
Jord- och skogsbruksministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Enheter, ämbetsverk och anstalter som underlyder ministeriet presenteras. Aktuella pressmeddalend ingår också på sidorna.
Webbplatsens språk: 
http://www.mmm.fi/sv

Visa mera
Justitiekanslersämbetets webbplats innehåller uppgifter om ämbetets organisation, uppgifter och verksamhet. Upplysningar om justitiekanslern, biträdande justitiekanslern, laglighetsövervakning och klagomålsförfarandet. Anvisningar till klagande och klagomålsblankett ingår. Historisk bakgrund till justitiekanslersämbetet och justitiekanslerns årliga berättelse till statsrådet ingår också.
Webbplatsens språk: 
https://www.okv.fi/sv/

Visa mera
Justitieministeriets webbplats innehåller information om ministeriets uppgifter, verksamhet och organisation, inklusive länkar till de ämbetsverk som underlyder ministeriet. Upplysningar om rättsväsendet, rättegångsförfarandet, åklagarna, domstolsväsendet, rättshjälp och utmätning finns på sidorna. Länk till Statens författningsdata ingår. Information om rösträtt och kandidatuppställning i samband med. Länk till information om fångvården i Finland. Kontaktuppgifter till ministeriet och underlydande ämbetsverk ingår.
Webbplatsens språk: 
https://oikeusministerio.fi/sv/

Visa mera
Kommunikationsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Ministeriets förvaltningsområden trafik respektive kommunikation presenteras. Där ingår bl.a. uppgifter om trafikpolitik och transportformer samt information om kommunikationsmarknaden med fakta om företag, teleområden, masskommunikation, tv- och radioverksamhet och presstöd samt posten. Aktuell information, pressmeddelanden, länkar till EU-organ och kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.lvm.fi/sv/framsida

Visa mera
Sivuilla esitellään Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio, tavoitteet, toimintatavat ja historia. Sivusto sisältää tietoa liikenne- ja viestintäpolitiikasta, liikennemuodoista, televiestinnästä ja postitoiminnasta. Lisäksi sivuilta löytyvät tiedot ministeriön julkaisuista ja tutkimuksesta, henkilöhakemisto ja erilaisia tiedotteita.
Webbplatsens språk: 
https://www.lvm.fi/

Visa mera
Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla esitellään ministeriön organisaatio ja toiminta, hallinnonalan laitokset ja virastot sekä Suomea koskevat tukimuodot, tukien hakuajat ja -ohjeet. Sivuilla on julkaisulista ja ministeriön tiedotteita, hallinnonalaa koskeva kysymyspalsta sekä Euroopan unioniin liittyviä ohjeita ja säädöksiä.
Webbplatsens språk: 
https://mmm.fi

Visa mera
Maahanmuuttoviraston tehtäväkuvaus, organisaatio ja yhteystiedot, tiedot sekä turvapaikkaoikeuden että oleskelu- ja työluvan saamisesta Suomessa. Lisäksi tiedot Suomen kansalaisuuden saamisesta, menettämisestä ja säilyttämisestä.
Webbplatsens språk: 
https://migri.fi/

Visa mera
Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt inrikesministeriet. Verket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap. Verket producerar informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Migrationsverkets webbplats innehåller bland annat information om uppehållstillstånd, asyl och ansökan om medborgarskap. Migrationsbibliotekets webbsida och databas ingår i webbplatsen. Olika publikationer i PDF-format.
Webbplatsens språk: 
https://migri.fi/sv/start?p_p_id=fi_yja_language_version_tool_web_portlet_LanguageVersionToolMissing...

Visa mera
Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. På webbplatsen finns information om bl.a. vattensituationen och vattenskydd, Östersjön, naturtyper, arter, skyddsområden, klimat, luftvård, konsumtion och produktion samt byggande och boende. Dessutom finns det information om tillstånd, anmälningar och registrering och kartor och statistik,
Webbplatsens språk: 
http://www.miljo.fi

Visa mera
Käsikirja tarjoaa perustietoa valtioneuvoston organisaatiosta ja sen toiminnasta. Käsikirjassa kerrotaan valtioneuvoston jäsenen roolista, ministerin osallistumisesta asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja eduskuntatyöhön sekä ministerin vastuusta. Käsikirja on ensisijaisesti tarkoitettu työn tueksi valtioneuvoston jäsenille ja heidän avustajilleen, mutta sopii myös muille valtioneuvoston työstä kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
https://valtioneuvosto.fi/ministerin-kasikirja#/

Visa mera
Motivan sivusto sisältää tietoa energiansäästöstä ja -kulutuksesta kotitalouksissa, liikenteessä ja teollisuudessa. Sivuilla on esitelty aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa, energia-alan, teollisuuden ja kuntien energiansäästösopimuksia sekä keskuksen kehittämiä energiakatselmusmenetelmiä. Sivuilla on myös tietoa energiaa säästävästä teknologiasta, mm. kodinkoneista sekä esim. kouluille suunnatuista projekteista ja tapahtumista, joissa energia ja energiansäästö ovat avainteemoina.
Webbplatsens språk: 
https://www.motiva.fi

Visa mera
Oikeusministeriön sivusto esittelee hallinnonalan organisaatiorakenteen, virastot ja toimielimet. Sivuilla on tietoa oikeuslaitoksesta, oikeudenkäynnistä, tuomioistuimista, oikeusavusta, syyttäjistä ja ulosotosta. Oikeusaputoimistojen, syyttäjäviranomaisten ja ulosottovirastojen yhteystiedoista on luettelot. Lisäksi sivusto sisältää tietoa lainsäädännöstä ja vankeinhoidosta sekä linkin Valtion säädöstietopankkiin. Sivuilla on ajankohtaisia tiedotteita, lista säädöshankkeista sekä hallinnonalaan liittyvistä EU-asioista.
Webbplatsens språk: 
https://oikeusministerio.fi/

Visa mera
Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla esitellään ministeriön organisaatio, koulutus- ja tiedepolitiikan sekä kulttuuripolitiikan osastojen toimialaan kuuluvat asiat, asiantuntijaelimet ja organisaatiot sekä hallinnonalaan liittyvät ohjelmat ja rahoitus. Sivuilla on tiedot ministeriön julkaisuista, joista osa on ilmestynyt myös verkossa. Sivuilla on myös komitearekisteri, josta voi hakea hallinnonalan asiantuntijaelimien tietoja.
Webbplatsens språk: 
https://okm.fi

Visa mera
Puolustusministeriön sivusto esittelee ministeriön organisaation ja tehtävät sekä Suomen puolustuspolitiikan pääpiirteet. Sivuilla on tietoa puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, rauhaturvaamistoiminnasta ja kutsuntaviranomaisista. Lisäksi sivuilla on tietoa puolustusbudjetista.
Webbplatsens språk: 
https://www.defmin.fi/

Visa mera
Sisäministeriön sivusto esittelee ministeriön toimialan, johon kuuluvat poliisi-, pelastus-, ulkomaalais- ja rajavartio-osastot. Sivustossa on perustietoa kuntien tehtävistä, yllämainittujen toimialojen järjestämisestä sekä Suomen lipusta ja liputuspäivistä.
Webbplatsens språk: 
https://intermin.fi/

Visa mera
Social- och hälsovårdsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets ansvarssektorer, organisation, uppgifter och verksamhet. Därtill finns aktuell information om olika projekt, pressmeddelanden och förteckning över publikationer och ett flertal broschyrer. Många av dessa är i webbformat. Kontaktuppgifter samt länkförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://stm.fi/sv/framsida

Visa mera
Ministeriön vastuualueet ovat huolehtiminen sosiaali- ja terveyshuollosta, kuntoutuksesta, työterveydestä ja ympäristöterveydenhuollosta, työsuojelusta ja sosiaalivakuutuksesta, tasa-arvosta ja veteraaniasioista. Sivuilla on ministeriön tiedotteita, julkaisut, ministeriön organisaatio ja henkilöstö.
Webbplatsens språk: 
https://stm.fi/

Visa mera
Innehåller uppgifter om Finlands regering, statsrådets verksamhet, pressmeddelanden, nyheter, beslut och historia samt aktuella notiser. I samband med statsrådets historia finns ett omfattande dokument om Finlands regeringar, där det finns uppgifter om hur alla regeringar under Finlands självständighet har varit sammansatta. Innehåller också länkar till ministeriernas webbplatser.
Webbplatsens språk: 
http://www.statsradet.fi

Visa mera
Statsrådets kansli är ett av statsministern lett ministerium vars uppgift är att tillhandahålla politiska, funktionella och administrativa tjänster för statsrådet och republikens president. På webbplatsen presenteras organisation, uppgifter, verksamhet och även en historisk bakgrund. Vidare finns pressmeddelanden och länkar till statsrådet, riksdagen och presidenten.
Webbplatsens språk: 
http://vnk.fi/sv/forstasidan

Visa mera
Tietoa siitä, miten kuntien ja valtion palvelujen yhteispalvelu toimii. Sivustosta löytyy listaus yhteispalvelupisteistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/digi...

Visa mera

Sidor