Information om avfallshantering, avfallsplanering, avfallsavgifter och skattter, producentansvar och myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen.
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering

Visa mera
Oy Botniarosk Ab informerar på sin webbplats om verksamhet och tjänster. Uppgifter om avfallsbestämmelser, sopsortering, och kompostering samt en omfattande förklarande avfallsordlista ingår också.
http://www.botniarosk.fi/site?node_id=59&language=se

Visa mera
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som ägs av Finlands industri och handel. Rinki svarar för att företagen på ett smidigt och effektivt sätt kan ta hand om sitt producentansvar för förpackningar. Webbplatsen som dels riktar sig till hushåll och dels till företag innehåller sorteringsanvisningar och information om Rinki-ekopunkter, Rinki-märket och om återvinning av förpackningar och förpackningarnas miljöpåverkan. Webbplatsen innehåller också statistik, upplysningar om Rinki och Rinkis verksamhet och en länkförteckning till närstående områden i Finland och internationellt.
Webbplatsens språk: 
http://rinkiin.fi/for-hushall/

Visa mera
Information om allmänna bestämmelser och kundservice i avfallsfrågor i Huvudstadsregionen. Webbplatsen innehåller bl.a. sorteringsanvisningar och information om återvinningsplatser, sortti-stationer, insamlingsbilar och containrarna för farligt avfall.
http://www.hsy.fi/se/avfallshantering/Sidor/default.aspx

Visa mera
Illustrerat infopaket med allt du behöver veta om kompostering.
Webbplatsens språk: 
http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=6&page=kompostguide_start

Visa mera