22 osumaa haulle. Näytetään 1 - 22 tulosta.
Kirja Oppiva kaupunkisuunnittelu käsittelee Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) toteutettua OPUS-tutkimushanketta ja sen tuloksia. Hankkeessa kehitettiin uusia menetelmiä ja työkaluja, joilla voidaan edistää kaupunkisuunnitteluun osallistuvien vuorovaikutusta ja paikallisen näkökulman vahvistamista alueiden suunnittelussa.
Sivuston kieli: 
http://opus.tkk.fi/dokumentit/Tulokset_dokumentit/OPUS-kirja_web.pdf

Näytä enemmän
Suomen Kuntaliiton ylläpitämä perustietopaketti kuntalaisen osallistumisesta, tietoa osallistujalle tärkeistä perustaidoista, vinkkejä osallistumisen mahdollisuuksista sekä käsitepankki. Julkaistu vuonna 2009.
Sivuston kieli: 
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/demokratia/osallistuminen/vallakas/Documents/Vallakas%20-%20k...

Näytä enemmän
Yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaali sopii perusasteen yläluokkien opettajille – oppiaineesta riippumatta. Sitä voidaan soveltaa myös toisella asteella ja nuorten harrastustoiminnassa. Materiaalissa tarkastellaan yrittäjyyskasvatuksen käsitettä eri oppiaineiden näkökulmista. Sisältää runsaasti tehtäväideoita.
Sivuston kieli: 
http://www.kerhokeskus.fi/index.php?mid=670

Näytä enemmän
15-29 vuotiaiden suomen- ja ruotsinkielisten nuorten arvoja ja asenteita selvittävä tutkimus. Teemoina ovat nuorten uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/Nuoriso...

Näytä enemmän
Otakantaa.fi on keskustelufoorumi, jossa kansalaiset voivat olla mukana keskustelemassa valtionhallinnon kehittämiseen liittyvistä asioista.
Sivuston kieli: 
http://www.otakantaa.fi

Näytä enemmän
Kerhokeskus toimittaa nuorten ja koulujen käyttöön verkko-oppimateriaaleja sekä muutakin materiaalia. Kerhokeskus kehittää kerho- ja harrastustoiminnan edellytyksiä tuottamalla tukea, palveluja, materiaaleja, uusia työmuotoja sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sivustossa löytyy materiaalia näistä asioista.
http://www.opinkirjo.fi/

Näytä enemmän
Sivut ovat osa Euroopan komission interaktiivista politiikan suunnittelua. Kerro mielipiteesi EU:sta, keskustele Euroopan Unionin tulevaisuudesta ja anna palautetta uusista poliittisista aloitteista. Jos olet esim. tyytymätön komission hallintotapaan tai jos jokin jäsenvaltio on rikkonut yhteisön oikeutta, voit tehdä kantelun. Saat sivuilta tietoa kantelumenettelystä ja tarvittavia lomakkeita.
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm

Näytä enemmän
Sivut sisältävät tietoa kansanvallan perusteista ja peruskäsitteistä, kansalaisten oikeuksista, osallistumis- ja vaikuttamistavoista, kansalaisyhteiskunnasta, puolueista ja julkisesta päätöksenteosta. Lisäksi on puheenvuoroja ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanvalta.fi

Näytä enemmän
Nuorisotiedotuskeskus Kompassin tiedotus- ja neuvontapiste Internetissä. Perustietoa nuorten elämään liittyvissä aiheissa, kuten asuminen, opiskelu ja työelämä. Sivuilta löytyvät myös kysymyspalsta ja ilmoitustaulu.
Sivuston kieli: 
http://www.kompassi.info

Näytä enemmän
Avoin ministeriö on vapaaehtoisvoimin toteutettu palvelu, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat esittää omia ideoitaan lakialoitteiksi. Toisten ideoita voi kommentoida omallaan nimellään.
http://avoinministerio.fi/

Näytä enemmän
Suomen Lasten Parlamentti tarjoaa 9-13 -vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan ja viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä asioista suoraan lapsilta.
http://www.lastenparlamentti.fi/

Näytä enemmän
Sivustolle kootaan konkreettisia välineitä ja ideoita kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen.
http://www.vanhempainilta.fi/

Näytä enemmän
Kansalaisaloite.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, jossa voi tehdä kansalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Palveluun on tulossa myös mahdollisuus kuntalaisaloitteen tekemiselle.
Sivuston kieli: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi

Näytä enemmän
Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voi tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.
Sivuston kieli: 
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi

Näytä enemmän
Nuortenideat.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, jonka avulla nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa asioihin. Palvelussa on mukana kuntia, kouluja, järjestöja ja nuorten vaikuttajaryhmiä.
Sivuston kieli: 
https://www.nuortenideat.fi/fi/

Näytä enemmän
Täällä kerrotaan osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista kansalaisjärjestöissä, poliittisissa yhdistyksissä ja työelämässä.
Sivuston kieli: 
http://www.osallistu.fi/

Näytä enemmän
Me voimme vaikuttaa! on nuorten tekemä opas. Sen ensimmäisessä osassa kerrotaan miten ja missä nuoret voivat vaikuttaa. Toisessa osassa käydään läpi vaikuttamisen perustaitoja kuten argumentaatio- ja mediataitoja.
Sivuston kieli: 
http://www.verkkodemokratia.fi/wp-content/uploads/2014/05/Nuorten_vaikuttamisopas_interactive-Final....

Näytä enemmän
Oikeusministeriö on koonnut Demokratia.fi-sivustoon väylät vaikuttamisen verkkopalveluihin. Sivulla on myös tiedotteita sekä puheita.
Sivuston kieli: 
http://demokratia.fi/

Näytä enemmän
Teoksessa pohditaan sitä, kuinka kulttuurin niin kutsutuista ei-kävijöistä saadaan kävijöitä ja kävijöistä osallisia. Teos on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille myös kulttuurialan ulkopuolella. Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä kulttuurialan ammattilaisten käsikirjaksi.
Sivuston kieli: 
http://www.humak.fi/julkaisut/lindholm-ei-kavijasta-osalliseksi-osallistuminen-osallistaminen-ja-osa...

Näytä enemmän
Eloisa ikä -ohjelma pyrkii luomaan mahdollisuuksia sekä yhteistyömalleja, jotka edistävät ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan menoon ja löytää mielekästä tekemistä sekä selviytyä arjen ongelmista. Hankkeita on ympäri valtakunnan muistisairaiden auttamisesta digitaitojen opetukseen.
Sivuston kieli: 
https://www.eloisaika.fi/

Näytä enemmän
Nuorille suunnattu pelillinen oppimateriaali, joka herättää huomaamaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa arjessa. Materiaali koostuu neljästä pelistä: Omat rajat -kaupunkisuunnistuspeli, Sukset ristissä -vuorovaikutustesti, vaikuttamisbingo sekä Seppo-sovelluksella toteutettu Jätetään jälki -peli, jota pelataan aidossa kaupunkiympäristössä karttasovelluksen avulla.
Sivuston kieli: 
http://www.sanojesitakana.fi/

Näytä enemmän