28 osumaa haulle. Näytetään 1 - 28 tulosta.
Kuntaliiton sivulla on laatusuosituksen tiivistelmä sekä koko dokumentti pdf-muotoisena. Suositus on laadittu vuonna 2008.
Sivuston kieli: 
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1063089

Näytä enemmän
Väitöskirja kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidosta sekä tyytyväisyydestä. Tutkimus on vuodelta 2000 ja sitä voivat hyödyntää sekä ikääntyvien parissa työskentelevät että hoitotyön opiskelijat.
Sivuston kieli: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514259033

Näytä enemmän
Yli 180 paikkakunnalla toimiva ikäihmisten harraste- ja edunvalvontajärjestö. Sivulla liiton yhteystiedot, jäsenlehti Patinan yhteystiedot ja näytenumero sekä tietoa Virkistys- ja koulutuskeskus Keikkulasta.
http://www.senioriliitto.fi

Näytä enemmän
Tietoja vantaalaisen Havukosken palvelukeskuksen tuottamista vanhusten palveluista. Sivuilla myös yhteystiedot ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.vanhustenkotiapu.fi

Näytä enemmän
Introduktion till äldrepolitik och dess framtidsutsikter: finländsk äldrepolitik under 1990-talet, äldre människors levnadsförhållanden och sociala trygghet samt finländsk befolkningsutveckling. Från 1999.
Sivuston kieli: 
http://www.stm.fi/sv/social_och_halsotjanster/aldre

Näytä enemmän
Suomen Punainen Risti kertoo tarjoamistaan omaishoitajien lomituspalveluista sekä omaishoitajia tukevasta koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/omaishoitajana-jaksamiseen

Näytä enemmän
Suomen geronomiliiton sivulla kerrotaan järjestön toiminnasta ja geronomin ammatista.
Sivuston kieli: 
http://www.suomengeronomiliitto.fi/

Näytä enemmän
Tietoa pääasiassa eläkeläisten toiminnasta, mutta sisältää kattavan linkkilistan alan palveluihin.
Sivuston kieli: 
http://www.elakelaiset.fi

Näytä enemmän
Ikäinstituutti tutkii ikäihmisten arkea sekä tuottaa tietoa ikääntyvien arjesta ja toimitakyvystä. Sivulta löytyy instituutin tekemistä tutkimuksista raportteja sekä aineistoja hyvistä käytännöistä ja liikunnasta.
http://www.ikainstituutti.fi

Näytä enemmän
Ikääntyvän palveluopas käsittelee raha-asioiden hoitoa, terveyttä ja terveydenhoitoa, henkistä hyvinvointia, asumista ja oikeuksia sekä läheisen poismenon kohtaamista.
Sivuston kieli: 
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas/index.html

Näytä enemmän
Oppaassa vastataan muun muassa kysymyksiin, mikä saa eri-ikäiset ihmiset tekemään asioita yhdessä ja mistä onnistunut ikäpolvitoiminta syntyy. Kirjassa esitellään erilaisia toimintaesimerkkejä yhdessäoloon: liikuntaa, musiikkiteatteria, perinteiden siirtämistä, oppimista sekä mummo- ja vaaritoimintaa.
Sivuston kieli: 
http://ikapolvet.fi/images/stories/neljan_polven_treffit_webres.pdf

Näytä enemmän
Kirja kokoaa yhteen Elämänkulku ja ikäpolvet –hankkeen tutkimusosuuden keskeiset tulokset. Kirjassa käsitellään ikään ja ikääntymiseen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, elämänkulkua sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Sivuston kieli: 
http://www.ikapolvet.fi/images/stories/artikkelikokoelma_webreso.pdf

Näytä enemmän
Vahvike on aineistopankki, joka on tarkoitettu vanhusten parissa työskenteleville. Vahvike sisältää materiaalia vanhusten viriketoiminnan ja ryhmätoiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen. Sisältöä on koottu 15 eri aihealueelta, esimerkkeinä kuvat, muistelu, musiikki, käsityö ja luonto.
Sivuston kieli: 
http://www.vahvike.fi/

Näytä enemmän
Vanhusvahdin avulla voi tutkia, minkälaista palvelua vanhukset saavat eri kunnissa ja miten vanhus­palvelu­lain vaatimukset toteutuvat.
Sivuston kieli: 
http://yle.fi/uutiset/ylen_vanhusvahti_avattu__katso_missa_jamassa_oman_kuntasi_vanhuspalvelut_ovat/...

Näytä enemmän
Information om åldrande och offentlga tjänster för de äldre. Tjänsteguiden informerar om tjänster kring boende, ekonomi, psykisk och fysisk hälsa, rättigheter och förlust.
Sivuston kieli: 
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/tjansteguider/tjansteguide_for_de_aldre/index.html

Näytä enemmän
Webbplats med svenska kvalitetskrav på samt önskade riktlinjer för vård, rehabilitering och omsorg av äldre. Lästips om t.ex. åldrandets psykologi. BraVå är en förening inom Vårdförbundet som arbetar med kvalitetssystem.
Sivuston kieli: 
http://www.bravard.nu

Näytä enemmän
Centralförbundet för de gamlas väl r.f.:s webbplats innehåller en presentation av förbundets verksamhet: medlems- och utvecklingsverksamhet, utbildning, de gamlas dag och vecka, internationella aktiviteter, hemservice, byråer och kontaktuppgifter. Publikationsförteckning samt möjlighet att beställa på webb-blankett ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/fin/pa_svenska

Näytä enemmän
Antaa palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän omaisilleen kotona asumista tukevista palveluista Asikkalassa, Hollolassa, Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa. Sivulla on palveluhakemisto kunnittain.
Sivuston kieli: 
http://www.palvelusantra.info

Näytä enemmän
Vanhustyön keskusliitto on vanhusten hyväksi työskentelevien yhteisöjen keskusjärjestö. Sivut sisältävät tietoa liiton toiminnasta, esim. kotipalvelutyöstä, ja julkaisuista.
Sivuston kieli: 
http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi

Näytä enemmän
Helsingin vanhusneuvoston sivut käsittelevät keinoja ja projekteja, joilla pyritään parantamaan vanhusten elämän laatua ja selviytymistä arjessa.
Sivuston kieli: 
http://www.hel.fi/www/sote/fi/vanhusneuvosto

Näytä enemmän
Kantti ry on eläkeläisille ja ikääntyville helsinkiläisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottava palveluorganisaatio. Helsingin kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys tukevat sen voittoa tavoittelematonta toimintaa. Se järjestää mm. koulutusta, hoivapalveluita ja terapeuttisia palveluita ja tukee mielenterveyttä ja ehkäisee syrjäytymistä erilaisin erilaisin projektein ja toiminnoin. Sivulta on linkit organisaation toimontomuotoihin.
Sivuston kieli: 
http://www.kantti.fi

Näytä enemmän
Sivuilta saa tietoa Eläkeliiton tavoitteista ja toiminnasta eläkeläisten aineellisten ja henkisten epäkohtien korjaamiseksi. Eläkeliiton ja sen alaisten piirien yhteystiedot löytyvät sivuilta, samoin linkit liiton lomakeskuksiin niiden toimintaan.
Sivuston kieli: 
http://www.elakeliitto.fi

Näytä enemmän
Vanhus- ja vapaaehtoistyön yhdistys tuottaa avo- ja asumispalveluita vanhuksille. Sivulla on kerrottu palveluasunnoista ja niihin hakemisesta, ryhmäkodeista, ravintopalveluista ja projekteista.
Sivuston kieli: 
http://www.helyry.com

Näytä enemmän
Valtakunnallisen vanhustyötä tekevän Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton sivut sisältävät järjestön ja sen jäsenjärjestöjen yhteystiedot, tietoja käynnissä olevista projekteista, koulutuksesta, tapahtumista ja julkaisuista.
Sivuston kieli: 
http://www.valli.fi

Näytä enemmän
Vapaaehtoiseksi seniorina -sivuston tavoitteena on kannustaa ikääntyviä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Sivuilla on tarjolla myös tutkimustietoa ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnasta sekä yleitietoa ikääntymisestä.
Sivuston kieli: 
http://www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi/etusivu

Näytä enemmän
Sivuilla on ikääntyneden terveysliikuntaohjelman esittely, liikuntaohjeita, tutkimustiivistelmiä ja tietoa ohjaajille järjestettävistä koulutuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.voimaavanhuuteen.fi/

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan yksinäisyyden parantamiseen ikäihmisille tarkoitetun Ystäväpiirin toiminnasta ja eri paikkakunnilla kokoontuvista ryhmistä. Sivuilla on tietoa Ystäväpiiri –ryhmänohjaajan koulutuksesta, joka on suunnattu vanhusten parissa työskenteleville. Ideapankista löytyy apuvälineitä ja vinkkejä ryhmien suunnitteluun.
Sivuston kieli: 
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_toiminta/

Näytä enemmän
Sivuilla esittelyt omaishoidosta, järjestöstä ja sen toiminnasta sekä Lähellä-lehdestä.
Sivuston kieli: 
http://www.omaishoitajat.fi/

Näytä enemmän