35 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tietoja aallon- ja merivedenkorkeudesta, talvella jäätilanteesta ja kesällä levätilanteesta. Vedenkorkeustiedot 13 eri mittausasemalta.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/itamerinyt

Näytä enemmän
Toistuvat rankkasateet saivat Seine tulvimaan Pariisin kaduille tammikuussa 1910. Virtuaalinäyttelyyn on koottu valokuvia, postikortteja, julisteita, lehtileikkeitä ja muuta aineistoa tuosta pariisilaisia raskauttaneesta viikosta.
Sivuston kieli: 
http://inondation1910.paris.fr

Näytä enemmän
\Development of Operational System for European Glacial Areas\. Turun yliopiston maantieteen laitoksen koordinoima EU-projekti, jossa tutkitaan jäätiköitä ja niissä tapahtuvia muutoksia.
http://omega.utu.fi

Näytä enemmän
Sivuilla informaatiota keskuksen tuottamasta tietoaineistosta, eri keskuksista ja ohjelmista, tutkimusprojekteista ja julkaisuja.
http://www-nsidc.colorado.edu

Näytä enemmän
Tulvat ovat yleisin luonnonmullistus Euroopassa. Euroopan ympäristökeskuksen raportissa käydään läpi tulviin vaikuttavien tekijöiden muuttuminen tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä. Raportti on pdf-muodossa.
http://www.eea.europa.eu/fi/publications/briefing_2005_1

Näytä enemmän
Selvitys veden kiertokulusta maapallolla. Mukana ovat niin haihtuminen, tiivistyminen, maapallon vesivarastot, sateet, pohjavedet kuin tulvatkin.
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/hyd/home.rxml

Näytä enemmän
Mikä saa aikaan säännöllisen vaihtelun merten pinnankorkeudessa? Sivu on osa Särkänniemen Planeetarion Tähtiakatemia-avaruustietopakettia.
http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/tahtiakatemia/maapallo/vuorovesi.htm

Näytä enemmän
How Stuff works -sivustoon kuuluvassa osiossa on perustietoa tulvien synnystä ja kuvia joistakin tuhoisista tulvista.
http://science.howstuffworks.com/flood.htm

Näytä enemmän
Ympäristönhallinnon sivustolla on asiaa tulvista yleensä, tulvasuojelusta ja tulviin varautumisesta. Saat myös käytännölliset ohjeet siitä, mitä kannattaa tehdä, kun tulva uhkaa.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=1656

Näytä enemmän
Pohdintaa jäätiköiden kutistumisen seurauksista, flash-esitykset jäätikkökiipeilijän varustuksista ja jäätikön elinkaaresta sekä NASA:n satelliittikuvia jäätiköistä ennen ja jälkeen vaarallisten tapahtumasarjojen.
http://www.pbs.org/wgbh/nova/mtblanc

Näytä enemmän
Itämeren tutkimusrahoittajien yhteistyöhankkeen Bonus for the Baltic Sea Science - Network of Funding Agencies kotisivu. Verkkosivuilla on yleistietoa hankkeesta ja sen tavoitteista sekä hankkeeseen osallistuvista organisaatioista. BONUS-hankkeen jäseninä on kymmenen tutkimusrahoitusorganisaatiota kahdeksasta Itämeren alueen EU-maasta. Sivusto on englanninkielinen.
http://www.bonusportal.org

Näytä enemmän
Sivusto sisältää ajankohtaista tietoa Itämerestä ja sen rehevöitymisestä teksteinä, kuvina, graafeina ja karttoina. Sivuilla tutkimustieto on jaettu viiteen osa-alaueeseen : ihmisen toiminta valuma-alueella (driving forces), siitä aiheutuva merta reheivöittävä ravinnekuormitus (pressures), liiallisista ravinteista aiheutuvat elinolosuhteiden muutokset (state), ekosysteemin muutokset eli rehevöitymisen vaikutus eliöstöön (impact) ja mitä toimenpiteitä on tehty rehevöittymisen hillitsemiseksi (responses). Sivuilla myös Encyclopedia-osio, jossa sanasto ja Itämeren rehevöitymiseen liittyvä tekstikokoelma, linkkikokoelma ja omat sivut kouluille. Boing-hanke on osa EU:n rahoittama INFO2000-ohjelmaa.
https://boing.fimr.fi/index.html

Näytä enemmän
Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuille on koottu tulvakarttoja eri puolelta Suomea.
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat

Näytä enemmän
Verkkokirjassa käsitellään vesivaroja, hydrologiaa, hydrauliikkaa, veden laatua ja aineiden kulkeutumista, vesirakennusta ja vesistösuunnittelua. Oppikirja on pdf-muodossa.
http://civil.tkk.fi/fi/tutkimus/vesitalous/www_oppikirjat/yhd_01100/yytverkkokirja.pdf

Näytä enemmän
Missoulan jääjärven jääpadon murtumista seurasi jättimäinen tulva, jonka syyt ja jäljet kiinnostavat tutkijoita. TV-ohjelman oheissivuilla on geologin haastattelu, artikkeli jääkauden järvestä sekä interaktiivinen osio, jossa voi tutkia tulvaveden jättämiä jälkiä maaperässä. Kuvat ovat upeita. Informatiivisessa tietovisassa on kahdeksan geologisten muodostelmien syntyä koskevaa kysymystä.
http://www.pbs.org/wgbh/nova/megaflood

Näytä enemmän
Itämeren vieraslajien tunnistusopas kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista lajeista. Oppaasta on apua lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille. Havainnoista voi ilmoittaa vieraslajilomakkeella.
Sivuston kieli: 
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/vieraslajit/vieraslajiopas/fi_FI/vieraslajiopas/

Näytä enemmän
Itämeren oppimispolku kokoaa yhteen Itämeri-aiheisia oppimateriaaleja käytettäväksi varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja lukiossa.
http://www.itamerenoppimispolku.fi/

Näytä enemmän
Järviwiki on Suomen järvien oma verkkopalvelu, jota rakennetaan viranomaisten ja käyttäjien yhteistyöllä. Järviwikistä löytyy perustiedot kaikista yli 1 hehtaarin kokoisista järvistä sekä työkaluja, joilla käyttäjät voivat jakaa mm. valokuvia ja havaintoja.
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

Näytä enemmän
Vesivaroista ja vedenkulutuksesta kertova sivusto.
http://beta.yle.fi/tosi_kuin_vesi/

Näytä enemmän
Tulvakeskus ennustaa ja tiedottaa tulvatilanteesta. Se myös varoittaa veden pinnan hälyttävästä noususta sekä rankkasateista.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulvakeskus

Näytä enemmän
Itämeren talvimerenkulkua palvelevassa verkkopalvelussa on mm. ajantasainen jääkartta, jäänpaksuuskartta, jääraportteja, ennuste, liikennerajoitukset ja jäänmurtajien avustusalueet. Palvelu on englanninkielinen ja sen on tuottanut Itämeren rantavaltioiden jäänmurtoviranomaisten muodostama Baltic Icebreaking Management.
Sivuston kieli: 
http://www.baltice.org

Näytä enemmän
Maailman valtamerien lajien moninaisuutta valottava sivusto.
http://www.coml.org

Näytä enemmän
Suomen vesivaroja, veden kiertokulkua ja vesistön vuorovaikutuksia muun ympäristön kanssa valaiseva sivusto. Täältä löytyvät hydrologiset kuukausitiedotteet ja hydrologinen vuosikirja.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=24300&lan=FI

Näytä enemmän
TV-sarjaan perustuva WWW-sivusto, jossa tietoa merestä ja varsinkin sen vaarallisista puolista: myrskyistä, hyökyaalloista. Animaatioita, videopätkiä, simulaatioita.
Sivuston kieli: 
http://www.pbs.org/wnet/savageseas

Näytä enemmän
The Ocean Information Center koostuu kolmesta tietokannasta. WOCE - World Ocean Circulation Experiment tutkii suuria merivirtoja ja niiden vaikutusta maapallon ilmastoon; Gosic - Global Observing Systems tarjoaa hakumahdollisuuden eri merentutkimuslaitosten tietokannoista; Research Ship Information and Schedules -tietokannasta voi hakea ajantasaista tietoa eri maiden merentutkimusalusten aikatauluista ja ominaisuuksista.
Sivuston kieli: 
http://diu.cms.udel.edu

Näytä enemmän
Vesiyhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla.
Sivuston kieli: 
http://www.vesiyhdistys.fi

Näytä enemmän
Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvät jatkuvasti päivittyvät vesistöennusteet, vesitilannekartat sekä vedenkorkeus- ja tulvavaroitukset. Sivuilla on myös yleistietoa vesistömalleista ja niiden käytöstä.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=316780&lan=FI

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller en frågelåda där barn och ungdomar kan ställa frågor om vatten och miljö och en länklista för den som vill lära sig mer om vatten. Möjlighet att söka bland tidigare ställda frågor.
Sivuston kieli: 
http://www.uppsalavattencentrum.uu.se/professor-vatten/

Näytä enemmän
Ishandboken beskriver isens egenskaper samt hur is bildas. Dessutom lär författaren ut hur man kan beräkna isens bärförmåga - märk dock att all användning av ishandboken sker på egen risk!
Sivuston kieli: 
https://www.ltu.se/webbarkiv/BIB/coldtech/ct94-1.html

Näytä enemmän
Botanisera bland över tusen ord relaterade till is, i urval och sammanställning av Karin Hedén, Stockholms skridskoseglarklubb. Se även den mindre, illustrerade förteckningen.
Sivuston kieli: 
http://www.sssk.se/ordbok

Näytä enemmän

Sivut