44 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tietopaketissa käydään läpi Itämeren yleispiirteet ja kerrotaan Itämeren historiasta, eliölajeista, elinympäristöistä sekä ihmisen vaikutuksesta Itämereen.
Sivuston kieli: 
http://www.aaltojenalla.fi

Näytä enemmän
Amerikan jokia suojelevan järjestön sivuilla on artikkeleita jokien elämään liittyvistä aiheista, yleistietoa joista, tietoa suojelukampanjoista ja yksittäisten jokien tilanteesta. Lisäksi pieni jokisanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.americanrivers.org

Näytä enemmän
BSAG on säätiö, joka kokoaa yhteen voimia Itämeren pelastamiseksi. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa maatalouteen ja meriliikenteeseen liittyvistä projekteista.
Sivuston kieli: 
http://www.bsag.fi

Näytä enemmän
Australian hallituksen alainen viranomainen raportoi runsailla sivuillaan Ison Valliriutan tilasta ja kertoo muun muassa alueen suojelusta, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, kalastuksesta, uhanalaisista lajeista, turismista ja alueen alkuperäisistä omistajista. Riuttaa voi tutkia Google Mapsin avulla.
Sivuston kieli: 
http://www.gbrmpa.gov.au

Näytä enemmän
Webbsajten är en gemensam satsning från Sveriges tre Marina Forskningscentrum. Den en startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.
Sivuston kieli: 
http://www.havet.nu

Näytä enemmän
Itämeren ympäristön suojelukomissio muun muassa tiedottaa sivuillaan toiminnastaan ja julkaisee suosituksensa. Sivuilla on myös aineistoa esim. kasvavasta laivaliikenteestä ja meriympäristöstä.
Sivuston kieli: 
http://www.helcom.fi

Näytä enemmän
Lohjan kaupungin alueella sijaitsevaa, rehevöitynyttä Hormajärveä kunnostetaan Project Aqua -vesientutkimus- ja suojeluohjelman turvin. Sivulla on mm. hoito- ja kunnostussuunnitelma, tietoa yhdistyksestä, valokuvia alueelta, artikkeli järven syntyhistoriasta ja kirjallisuusluettelo.
Sivuston kieli: 
http://www.hormajarvi.fi

Näytä enemmän
Monikielinen hydrologian sanasto
http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/HINDEN.HTM

Näytä enemmän
Tietoa Itämeren fyysikaalis-kemiallisista ja biologisista ominaispiirteistä ja Itämeren suojelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Itameri__ymparisto_ja_ekologia_tietopake(28801)

Näytä enemmän
Itämereen aiheutuu kuormitusta ravinnon tuotannosta, asumisen jätevesistä, energian kulutuksesta, liikkumisesta ja muusta kulutuksesta. Itämeri-laskurilla kuluttaja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämereen.
Sivuston kieli: 
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Itameren_vesistojen_ja_vesivarojen_kestava_kaytto/Ma...

Näytä enemmän
Itämeriportaalissa julkaistu Itämeri-sanakirja sisältää termejä, jotka liittyvät Itämeren olemukseen ja tilaan. Termien merkitykset on selitetty lyhyesti.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/tietoa/sanakirja/fi_FI

Näytä enemmän
Merentutkimuslaitoksen Itämeriportaali sisältää ajankohtaista tietoa Itämerestä ja perustietoa sen erikoispiirteistä. Raportteja Itämeren ja sen osien tilasta eri vuosina, linkkejä Itämeren suojelusta ja sitä koskevasta kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä, tietoa Merentutkimuslaitoksen yhteistyötahoista ja laitoksen tuottamat ympäristökasvatussivut. Lisäksi sivuilla on Itämeriaiheinen sanasto ja kuvagalleria.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi

Näytä enemmän
Merentutkimuslaitos seuraa yhdessä ympäristöhallinnon kanssa Itämeren levätilanteen kehitystä. Viimeisin levätilanne, aikaisemmat uutiset, sinileväkartat merialueittain, satelliittikuvat, sinileväennuste, levälajiraportit, Itämeren levälajien kuvia. Haitallisista leväkukinnoista voi ilmoittaa kuka tahansa sivun lomakkeella.
Sivuston kieli: 
http://www.levatiedotus.fi

Näytä enemmän
Itämeriportaalissa julkaistaan leväkarttoja, joista voi seurata, missä leväkukintoja on ja missä levälautat milloinkin liikkuvat.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/palvelut/levatiedotus/levakartat/fi_FI/levakartat

Näytä enemmän
Itämeriportaalin levätiedotus kertoo, millainen Itämeren levätilanne kulloinkin on. Palvelusta löytyvät tämänhetkinen levätilanne, aikaisemmat levätilanteet ja leväkartat. Sinne voi myös jättää havaintoilmoituksen. Sivustossa on lisäksi tietoa Alg
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/palvelut/levatiedotus/fi_FI/levatiedotus

Näytä enemmän
Life-luontoprojekti 1995-1998: luonnonsuojelu, rantojen hoito, ympäristötietoisuuden edistäminen.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=61524&lan=FI

Näytä enemmän
Sivusto sisältää kuvailut yksittäisistä uhanalaisista järvistä ja artikkeleita järvien kuntoa uhkaavista tekijöistä.
http://www.livinglakes.org/top.htm

Näytä enemmän
Julkaisu tarjoaa tietoa merten roskaantumisesta, muoveista, mikromuoveista ja niihin liittyvistä haitallisista aineista. Merten roskaantumista käsitellään laajemmin globaalista näkökulmasta, mutta myös Itämeren tilanne huomioidaan.
Sivuston kieli: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167421

Näytä enemmän
Täyteläisillä sivuilla NOAA kertoo tutkijoidensa retkistä valtamerien syvyyksiin, tutkimuksissa käytettävistä välineistä ja valtameritutkimuksen historiasta Yhdysvalloissa. Olennainen osa sivustoa on monipuolinen kuvamateriaali.
http://oceanexplorer.noaa.gov

Näytä enemmän
Oppimateriaali tarjoaa tietoa vesistöjen kunnostamisesta. Kunnosta järvesi! -pelin avulla voi tutustua järvikunnostuksen perusteisiin, valuma-alue -käsitteeseen ja menetelmiin, joiden avulla järven tilaa voi parantaa. Sivusto on suunnattu lukiolaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Sivuston kieli: 
http://www.pelastajarvi.fi/

Näytä enemmän
Ympäristöinstituutin ylläpitämällä sivustolle kootaan Perämereen ja Perämerenkaareen liittyviä valokuvia, tutkimustietoa, artikkeleita ja linkkejä.
http://www.ymparistoinstituutti.fi

Näytä enemmän
Valtakunnallisen ympäristöjärjestön sivusto. Roope -palveluiden tarkat sijaintipaikat, veneen jätevesisäiliön ja pilssin imutyhjennyspaikat.
Sivuston kieli: 
http://www.pidasaaristosiistina.fi

Näytä enemmän
Lue professori Himasen piraattifilosofiaa, katso Mike Monroen musiikkivideo ja osallistu Itämeren suojeluun. Sivuston toteutus on hauskan poikkeava.
http://www.piratesofthebalticsea.fi

Näytä enemmän
Vuonna 1999 aloitetun Pro Saaristomeren kotisivulla on hankkeen ohjelma ja työryhmät, tietoa Saaristomeren tilasta ja kehityksestä, tutkimuslaitoksia ja ajankohtaisia asioita, esim levätilanne.
http://www.ymparisto.fi/prosaaristomeri

Näytä enemmän
Puhdas Itämeri -hankkeessa pyritään saamaan kemiallinen fosforinpoisto Pietarin suurimmille jätevedenpuhdistamoille. Sivulla selostetaan, mistä Itämeren rehevöityminen johtuu ja miten jätevesien puhdistamisen tehostaminen vaikuttaisi meren tilaan. Myös rahaston säännöt ja kansalaiskeräykseen lahjoittamiseen tarvittavat tiedot kerrotaan.
http://www.puhdasitameri.fi

Näytä enemmän
Puolueetonta tietoa vuonna 2004 voimaan tulleista jätevesien käsittelyä koskevista määräyksistä. Sivustossa on jäteveden käsittelyä koskevien määräysten, ohjeiden ja tiedon lisäksi alan sanastoa, suomi-ruotsi -sanasto sekä lomakkeita.
Sivuston kieli: 
http://www.jatevesi.fi

Näytä enemmän
Tiiviissä Päijänne-paketissa kerrotaan järven kehityksen neljästä aikakaudesta, ihmisen vaikutuksesta järven tilaan sekä vesiluonnon Euroopan laajuisesta kunto-ohjelmasta.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=112109&lan=fi

Näytä enemmän
Tietoa vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon tarkoitetusta julkisesta rahoituksesta. Rahoitusta on saatavilla monenlaisiin paikallisiin ja kansallisiin hankkeisiin. Sivustolla on tiedot yli kahdestakymmenestä rahoituslähteestä. Hakijana voi olla esim. kunta, yhdistys, säätiö, oppilaitos ja osakaskunta.
Sivuston kieli: 
http://rahatpintaan.fi/

Näytä enemmän

Näytä enemmän

Sivut