33 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
LEO-tietokanta sisältää työsuojelualan artikkeliviitteitä vuodesta 1978 lähtien sekä viitteitä lainsäädännöstä ja muista viranomaisten työsuojelua koskevista normeista. Artikkelit ovat ilmestyneet Suomessa julkaistuissa lehdissä ja sarjajulkaisuissa. Tietokannassa on myös kirjaviitteitä vuoteen 1994 saakka. Käytettävissä suppea ja laajempi hakulomake.
Sivuston kieli: 
http://pretty.ttl.fi/LEO/search.htm

Näytä enemmän
Säteilyturvakeskuksen sivuilla on tietoa ydin- ja säteilyturvallisuudesta. Erilaiset ympäristöstä tulevat säteilyt sekä niiden vaikutukset terveyteen on selvitetty. Tietoa on myös säteilyn käytöstä lääketieteessä. Lomakkeella voi tilata radonmittauspurkin, jolla mitataan asunnon radonsäteilyn määrä. Sivuilta löytyy alan sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.stuk.fi

Näytä enemmän
Information om Arbetshälsoinstitutet, dess uppgifter, verksamhet och organisation. Information om arbetsförmåga, yrkessjukdomar, arbetsgemenskap, säkerhet på arbetsplatsen och skyddsutrustning. På webplatsen finns också information om Arbetshälsoinstiuttets tjänster och utbildningar som ordnas av Arbetshälsoinsitutet.
https://www.ttl.fi/sv/

Näytä enemmän
Työturvallisuustietoa maatalousyrittäjille; työturvallisuus viljelytyössä, kotieläinten hoitotöissä ja töissä, joissa käytetään erilaisia maatlouskoneita.
Sivuston kieli: 
http://www.ttk.fi/toimialat/maatalousala

Näytä enemmän
Työsuojeluvaltuutettu.fi on työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten yhteisö käyttäjien keskinäiseen verkottumiseen, muilta oppimiseen ja kouluttautumiseen.
http://www.tyosuojeluvaltuutettu.fi

Näytä enemmän
Portal till de 11 arbetarskyddsdistrikten i Finland. På de enskilda distriktens hemsidor presenteras verksamheten närmare bl.a. filialer, personal och publikationer.
Sivuston kieli: 
http://www.tyosuojelu.fi/se

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen suomentamat kemikaalikortit sisältävät tietoja aineen vaarallisista ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Niistä löytyvät aineen fysikaaliset ominaisuudet, kemialliset vaarat, lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen vaikutukset, altistumisen oireet, sen ehkäisy ja ensiapu, palo- ja räjähdysvaara ja sen torjunta, vuotojen käsittely, varastointi, pakkaus ja luokitus. Työterveyslaitos on lisännyt kortteihin aineen HTP-arvot, biomonitoroinnin toimenpiderajat, välittömän myrkyllisyyden LD50- ja LC50-arvoja koe-eläimillä ja vesieliöillä, tietoja aineen syöpävaarallisuudesta, suositeltavia suojakäsinemateriaaleja sekä kuljetusluokat maa-, meri- ja ilmakuljetuksissa. Hakuja voi tehdä mm. kemikaalin nimellä ja molekyylikaavalla.
Sivuston kieli: 
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit

Näytä enemmän
Toimistotyöntekijöille ja työpaikkojen ergonomia-vastaaville
http://www.office-ergo.com

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Tietopaketit mm näyttöpäätetyöskentelystä, työsuojelutoiminnasta työpaikalla, työvarusteista ja työsuojelun taloudellista vaikutuksista. Työyhteisöviestin artikkelit vuodesta 1998.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoturva.fi

Näytä enemmän
Työtilan suunnittelu, kalustus, näytöt, keskusyksikkö, näppäimistö, hiiri, valaistus. Ohjeita toimivaan työelämään.
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/toimisto_ja_tietotyo/sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Tietoa Melan työturvallisuusyksiköstä, projekteista, julkaisuista, maatilan työturvallisuudesta ja työturvallisuusapurahoista.
Sivuston kieli: 
http://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/tyoturvallisuus

Näytä enemmän
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualuekuvauksen osiot ovat työsuojelustrategia, lainsäädäntö ja sopimukset, työhyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö ja viranomaiset.
Sivuston kieli: 
http://www.stm.fi/tyoelama/tyosuojelu;jsessionid=f63ca0c2f3511bbd64216ac2d435

Näytä enemmän
Turvallisuustietoiskut varoittavat työpaikalla uhkaavista vaaroista. Tietoiskut käsittelevät tikasturvallisuutta, turvallisuutta portaissa, trukilla ajamista, selkävaurioiden välttämistä, liukastumista, kompastumista, putoamista, silmävammoja, käsitapaturmia, melu- ja kuulovaurioita.
Sivuston kieli: 
http://3tratkaisut.fi/tietoisku

Näytä enemmän
Silmien rasittumisen riskitekijät, valaistus, ikänäköisten erityisvaatimuksia ja muuta tietoa työssä näkemisestä
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/toimisto_ja_tietotyo/nakeminen/Sivut/default.as...

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Työsuojelurahaston toimintaperiaatteet ja organisaatio. Sivuilla on tietoa Työsuojelurahaston kautta haettavasta rahoituksesta sekä hakuohjeita ja -lomakkeita. Valmistuneista ja meneillään olevista tutkimuksista ja selvityksistä löytyy tietoa Työsuojelurahaston tietokannoista. Lisäksi sivuilla on verkkoversio Telma-lehdestä.
Sivuston kieli: 
http://www.tsr.fi

Näytä enemmän
AVI:n työsuojelun vastuualue hoitaa entisten työsuojelupiirien tehtäviä. Sivulla on tietoa viraston tehtävistä, mm. työsuojeluvalvonnasta ja työtapaturmien ja ammattitautien ilmoitusvelvollisuudesta.
http://www.avi.fi/web/avi/tyosuojelu

Näytä enemmän
Tietokonetyöläisen kovin yleisiin vaivoihin pureutuvalla sivustolla annetaan ohjeita työaseman järjestämisestä sekä tietoa vaivojen syistä, hoidosta ja ehkäisystä. Lapsia varten on oma osio: <a href=\http://www.healthycomputing.com/kids/\>Ergonomics for Kids</a>. Tietokoneen ääressä työskentelevien tai pelaavien lapsien ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ei ole myöskään samantekevää, millaisessa repussa painavat koulutarvikkeet kulkevat.
http://www.healthycomputing.com

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen ergonomia-aiheisilta sivuilla on monenlaista tietoa ergonomiasta, mm. ohjeita hyvän näyttötyöpaikan suunnitteluun sekä työpaikan osallistuvaan suunnitteluun. Hiiri- ja silmäjumppaohjeet sekä muita ergonomiavinkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/sivut/default.aspx?snb_adname=poim1

Näytä enemmän
TAPE on työkalu jatkuvaan tapaturmaseurantaan, tapahtumatiedon keräämiseen ja tilastointiin. Maksullinen ohjelma on suunniteltu vastaamaan esimerkiksi työpaikkojen, päiväkotien, koulujen ja erilaisten hoitolaitosten tarpeisiin. Sivustolla on tietoa ohjelmasta, malliraportti ja käyttäjien kokemuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.tape-ohjelma.fi

Näytä enemmän
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Suomen keskuksen sivuilla kerrotaan keskuksen ja viraston velvollisuuksista ja tähtäimistä. Sivuilta löytyy viraston materiaaleja.sivulla.
Sivuston kieli: 
https://osha.europa.eu/fi/oshnetwork/focal-points/finland

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen sivuilla on laitoksen esittely sekä tietoa mm. ergonomiasta, henkisestä hyvinvoinnista, kemikaaliturvallisuudesta, rakennusterveydestä, työtapaturmista ja TYKY-toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi

Näytä enemmän
Arbetsmiljösidorna ger information om hur man skyddar människor från att skadas eller bli sjuka genom arbetet. På sajten finns information om arbetsmiljö, aktuella ämnen, lagstiftning och statistik.
Sivuston kieli: 
http://osha.europa.eu/sv/front-page

Näytä enemmän
Sivusto on tehty uutiskanavaksi ja tietopalveluksi työturvallisuuden ja -terveyden sekä yritysturvallisuuden ammattilaisille. Se tarjoaa maksuttoman sisällön lisäksi maksullisia aineistoja, esim. mahdollisuuden työlainsäädännön ja oikeuden tapausten seurantaan sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin opetusmultimedioiden valikoiman käyttöön.
http://www.turvallisuusuutiset.fi

Näytä enemmän
Työsuojeluopas taiteilijalle. Oppaassa käsitellään materiaaleja, joiden kanssa taiteilija joutuu kosketuksiin, kuvaillaan työperäisille sairauksille altistumistapoja sekä erityisesti suojautumista. Oppaassa annetaan ohjeita eri työskentelytilanteissa syntyvien ongelmien ehkäisemiseksi.
Sivuston kieli: 
http://www.taidetyosuojelu.net

Näytä enemmän
Turvapakista voi rakennusalaa opiskeleva ja rakennustöitä tekevä ammentaa tietoa työturvallisuudesta ja -terveydestä. Pakin asiat ovat koneet ja laitteet, putoamissuojaus, henkilönsuojaimet, vaaralliset ja myrkylliset aineet, turvallisuusmääräykset, ergonomia ja tyky-toiminta, henkinen kuormitus, vaaralliset työt, tulityöt, ensiapu. Lisänä on linkit Työterveyslaitoksen ammattikohtaisiin työpaikkaselvityksiin ja työssäoppimista ja nuorilta kiellettyjä töitä käsitteleviin sivuihin. - Työterveyslaitos
http://www.ttl.fi/turvapakki

Näytä enemmän
Sivusto on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkostoa. Sivuilla on viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden tuottamaa tietoa työturvallisuudesta ja työterveydestä. Sivujen kautta löytyy mm. työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä lakeja ja säädöksiä, esitteitä, oppaita ja ohjeita, tilastoja ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://osha.europa.eu/fi

Näytä enemmän
Työsuojeluun, työsuhdeasioihin, työoloihin, ongelma- ja vaaratilanteisiin, lomakkeisiin ja työsuojeluviranomaisten palveluihin ja toimintaan liittyviä tietoja ja ohjeita.
http://www.tyosuojelu.fi

Näytä enemmän
Ruotsalaiseen portaaliin on koottu työympäristöön liittyviä faktoja ja artikkeleita.
Sivuston kieli: 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se

Näytä enemmän
Viestintäalalle suunnatuille sivuille on koottu tietoa, tiedon lähteitä ja hyviä käytäntöjä työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Aiheita ovat esim. kiire, kriisit, osaaminen, muutos, työaika, työurien pidentäminen ja työyhteisö.
http://www.tuoreeksterveeks.fi

Näytä enemmän

Sivut